Wat is een verzuimprotocol en hoe stel ik die op?

Protocol voor verzuim
In een verzuimprotocol leg je vast wat de verantwoordelijkheden van jou en je werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoe stel je hem op?
Voorkomen is beter dan genezen...
Klik hier
... lees tips in ons whitepaper!
Download gratis
Is één van je werknemers ziek, dan zijn er veel stappen die je moet nemen. Zorg dat je deze helder beschrijft in je verzuimprotocol, zodat je weet wat je moet doen als het zo ver is. En deel het protocol met je werknemers. Zo weten zij ook wat er van hen verwacht wordt.
 
Wet Verbetering Poortwachter
Veel van de regels die je in een verzuimprotocol vastlegt, baseer je op de Wet Verbetering Poortwachter. De wet verplicht je om je in te spannen – samen met je werknemer en arbodienst – om je werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Neem deze verplichtingen daarom sowieso op in je protocol.
 
Onderdelen Verzuimprotocol
Verder kun je in je verzuimprotocol regels opnemen binnen de hieronder genoemde onderdelen. Beschrijf per onderdeel welke regels jij en je werknemers na moeten leven. Gebruik hierbij ook richtlijnen van je arbodienst. Let op, dit is een leidraad, je kunt hier natuurlijk van afwijken.
 
1.     Ziekmelding
Beschrijf op welke manier de werknemer zich ziek moet melden: Bij wie, hoe en voor welk moment (binnen hoeveel dagen en voor welk tijdstip). Neem de regel op dat je werknemer moet aangeven hoelang hij verwacht ziek te zijn en moet aangeven op welke manier jij als werkgever kan helpen. Beschrijf in dit onderdeel ook jouw eigen taken. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet je ziektegevallen binnen een week na de eerste ziektedag melden bij je arbodienst of bedrijfsarts.
 
2.     Bereikbaarheid
Geef aan tussen welke tijdstippen je werknemer dagelijks bereikbaar moet zijn voor contact met jou of met de arbodienst of bedrijfsarts. Neem ook in het protocol op dat je werknemer minimaal 24 uur van tevoren een verandering van verblijfadres moet aangeven.
 
3.     Contact met arbodienst/bedrijfsarts
Na hoeveel dagen kan de werknemer een telefoontje van de arbodienst of bedrijfsarts verwachten en wat voor een soort vragen zal de bedrijfsarts tijdens deze telefonische probleemanalyse stellen? Licht dit toe.
 
4.     Contact tussen werkgever en werknemer
Beschrijf hoe vaak en op welke manier (telefonisch, schriftelijk, mondeling) het contact tussen jou en je werknemer plaatsvindt. En wat zijn onderwerpen die in dit contact aan de orde komen? Denk bijvoorbeeld aan werkhervatting en hulp bij herstel. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet je iedere zes weken de voortang met je werknemer bespreken.
 
5.     Medisch onderzoek
Wanneer zal een medisch onderzoek plaatsvinden en wie voert dit uit? Wat kan de werknemer hierbij verwachten en wat zijn de plichten van de werknemer hierin? Licht dit toe.
 
6.     Probleemanalyse en advies
Wanneer zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen (verplicht binnen zes weken) en wat komt in deze probleemanalyse aan bod? Geef aan dat de bedrijfsarts zowel de problemen als de mogelijkheden in relatie tot werk zal beschrijven en dat hij op basis daarvan een advies zal geven aan de werkgever en werknemer.
 
7.     Plan van aanpak
Licht toe op welke manier en wanneer (verplicht binnen twee weken na de probleemanalyse) je het plan van aanpak opstelt. Beschrijf welke onderdelen het plan van aanpak bevat. Denk bijvoorbeeld aan het doel en de manier waarop jullie dat gaan bereiken.
 
8.     Ziekmelding UWV
Je bent wettelijk verplicht in de 42e week na de eerste ziektedag van je werknemer, melding te doen bij UWV. Neem dit ook op in het verzuimprotocol.
 
9.     Eerstejaarsevaluatie
Neem ook een eerstejaarsevaluatie op in je verzuimprotocol, voor als je werknemer langer dan een jaar ziek is. Je bent verplicht te evalueren tussen de 46e en 52e week van de ziekte van je werknemer. Wat bespreek je tijdens deze evaluatie en wat leg je hierbij vast? Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een re-integratieresultaat in het tweede jaar van ziekte.
 
10. Re-integratiedossier en WIA-aanvraag
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter ben je verplicht om bij (dreigend) langdurig verzuim alles wat je doet voor een succesvolle terugkeer van je werknemer, vast te leggen in een re-integratiedossier. Beschrijf wat er allemaal in dit dossier zit. Denk aan het verloop van de ziekte, de activiteiten die jij en je werknemer hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken, gespreksverslagen en bijstellingen van het plan van aanpak. Beschrijf ook op welke moment (als duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet binnen twee jaar mogelijk is) je een WIA-aanvraag doet. Beschrijf dat de werknemer in de 87e week van zijn ziekte een WIA-formulier van UWV krijgt.
 
11. Medewerking aan activiteiten, gericht op werkhervatting
Op welke manier zijn jij en je werknemer verantwoordelijk voor het herstel en terugkeer naar het werk? Hoe stel jij je op als werkgever en hoe dient je werknemer zich op te stellen? Leg dit uit.
 
12. Genezing niet belemmeren
Op welke manier mag de werknemer zijn eigen genezing niet belemmeren (bijvoorbeeld geen andere arbeid verrichten, afspraken met de bedrijfsarts naleven)?
 
13. Herstel
Licht toe welke stappen de werknemer moet nemen als hij zijn werk niet kan hervatten op de datum die de bedrijfsarts heeft geadviseerd en wat hij moet doen als hij weer in staat is om te werken of in staat is om gedeeltelijk te werken.
 
14. Vakantie
Wat moet de werknemer doen als hij op vakantie wil tijdens zijn arbeidsongeschiktheid? Heeft hij behalve jouw toestemming, nog een advies nodig van de bedrijfsarts? Neem dit op in je protocol.
 
15. Ziekmelding vanuit het buitenland
Vertel welke stappen je werknemer moet nemen als hij ziek wordt in het buitenland. Mag een lokale arts de taak van de bedrijfsarts tijdelijk overnemen?
 
16. Vragen over het re-integratietraject
Licht toe waar de werknemer terecht kan met vragen over een datum van volledig herstel of over re-integratie-inspanningen.
 
17. Sancties
Wat gebeurt er als de werknemer zich niet aan afspraken uit het protocol houdt of niet voldoende meewerkt aan zijn herstel? Dat hoort bij deze paragraaf.
 
18. Privacy
Neem op wie gegevens mag zien, hoe lang ze worden bewaard en hoe voorkomen wordt dat onbevoegde personen toegang krijgen tot deze informatie.
 
19. Klachten
Wat gebeurt er als jij of je werknemer ontevreden is over de dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts? En hoe vindt de klachtenafhandeling plaats? Dat hoort onder dit kopje thuis.
  
 

Download nu het gratis whitepaper Eerste hulp bij verzuim verlagen


In gesprek met je zieke medewerker

Hoe voer ik een kort frequent verzuimgesprek?
Kort frequent verzuim is verantwoordelijk voor 15 procent van de verzuimkosten. Ga in gesprek met die medewerker die vaak met buikpijn naar huis gaat....

Hoe verlaag ik mijn kosten voor verzuim?

Voorkom kort frequent verzuim: drie tips
Om te zorgen dat je medewerkers zo min mogelijk verzuimen, is het belangrijk dat ze in balans zijn. Dan zitten ze lekker in hun vel en kunnen ze...

Mijn medewerker is na eerder verzuim wéér ziek. Wat nu?

Risico op terugkeer ziekte groot bij kort frequent verzuim
Na een korte periode van ziekte, is je medewerker wéér ziek. Niet raar, uit onderzoek blijkt dat personeel met een verleden in kort frequent verzuim,...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten