Wet Werk en Zekerheid: Transitievergoeding

Ontslagvergoeding per 1 juli 2015 aangepast
De ontslagvergoeding is sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding. Als je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar.
Meer over Wet Werk en Zekerheid
Klik hier
Lees je in het dossier
Lees verder
Meer over personeel en ontslag?
Klik hier
Download het gratis e-book over Juridische Zaken
Naar MijnMKB

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding is per 1 juli 2015 een transitievergoeding als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. De werknemer heeft recht op een vergoeding als hij ten minste 24 maanden in dienst is en de arbeidsovereenkomst:

 • Eindigt na opzegging door de werkgever.
 • Eindigt na ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever.
 • Eindigt van rechtswege (bij een overeenkomst voor bepaalde tijd) en op initiatief van de werkgever niet is voortgezet. Je moet voortaan dus ook medewerkers die tijdelijk in dienst zijn, maar langer dan twee jaar voor je hebben gewerkt een vergoeding betalen als je het tijdelijke contract niet verlengt of omzet naar een contract voor onbepaalde tijd. 
Je hoeft geen transitievergoeding te betalen als:  
 • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaamheden voor je verricht.
 • De arbeidsovereenkomst eindigt na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.
 • Er sprake is van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering van de werkgever.
 • De regeling over de transitievergoeding is niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst door een vaststellingsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden. Het is dan aan partijen zelf om afspraken te maken over een (eventuele) vergoeding.

Hoogte vergoeding

Een werknemer heeft recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.
 
Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. Je mag tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als je personeel gedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag je bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013. Als je iemand in mei 2017 moet ontslaan met 15 dienstjaren, hoef je maar over vier jaar daarvan transitievergoeding te betalen.
 

Aandachtspunten

 • De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als je als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig was.
 • Er kan bij cao worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. In de cao kan een regeling worden opgenomen met voorzieningen in geld of natura (of een combinatie), gericht op de transitie naar werk. De regeling moet wel gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.
 • Kosten die gemaakt worden om werkloosheid van een werknemer te voorkomen, kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Bijvoorbeeld (om)scholing, opleiding of outplacement. De geldt voor kosten na het ontslag, maar ook die al tijdens het dienstverband worden gemaakt.
 • Verdere regels over de transitievergoeding zijn uitgewerkt in de extra regelgeving transitievergoeding.
 • De eerdere ontslagvergoeding bestaat per 1 juli 2015 niet meer, lees ook het artikel 9 vragen over het nieuwe ontslagrecht

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten