Wat brengt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid voor jou?

Focus op werkzekerheid, eenvoudiger ontslagrecht en sneller uit WW

28 september 2015 2 minuten

De arbeidsmarkt is sterk veranderd: de flexibele schil van flexwerkers is groeiende, lifetime employment is niet meer van deze tijd en we moeten langer doorwerken, terwijl de werkloosheid al jaren toeneemt.

Om als ondernemer te kunnen blijven groeien – heel belangrijk voor de economische positie van ons kikkerlandje - moet de arbeidsmarkt wel voldoen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Dankzij de aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid ontstaat meer flexibiliteit voor werkgever en werknemer, waarbij het sociale vangnet behouden blijft. Maar wat betekent het nu concreet voor jou als ondernemer? 

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De WWZ wijzigt de maatregelen op drie terreinen, waarbij niet baanzekerheid maar werkzekerheid centraal is komen te staan. Werk je veel met flexwerkers of sta je op het punt een arbeidsovereenkomst te beëindigen? Lees dan vooral verder. In die gevallen kan de WWZ respectievelijk in je nadeel of je voordeel werken. De WWZ versterkt namelijk de rechtspositie van flexwerkers, maar ontslag gaat sneller, goedkoper en eerlijker. En de WW wordt er meer op gericht mensen sneller aan het werk te krijgen.

Flexibele arbeid

De verschillen tussen werknemers met vaste en flexibele contracten worden kleiner. Maak je gebruik van flexwerkers? Houd er dan rekening mee dat zij nu na twee in plaats van drie jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract.

Tijdelijke contracten worden voortaan als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen (voorheen drie maanden).

Ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar. Vanaf 1 juli 2015 is er een vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid vraag je aan via het UWV. Ontslag om andere redenen regel je via de kantonrechter.

Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding; als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief is beëindigd. Deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ? maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat je werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

De WW

Sinds 1 juli 2015 wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien. Daarnaast is het systeem van urenverrekening - het minderen van uren die de uitkeringsgerechtigde (deels) werkt, of werken voor een lager loon dan de hoogte van de WW-uitkering - vervangen door een systeem van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op de WW-uitkering. Het andere deel wordt niet in mindering gebracht. Zo worden WW-ers gestimuleerd om naast de uitkering te gaan werken. 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden. Om je werknemers meer zekerheid te bieden, kun je in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken vastleggen over aanvullingen op de WW.

Auteur

Femke Hellings