Prinsjesdag 2016: gevolgen voor ondernemers

Wat betekenen de kabinetsplannen voor mijn bedrijf?

27 september 2016 8 minuten

De plannen van de regering voor 2017 zijn bekend. Er gaat weer een hoop veranderen. Wat zijn de belangrijkste fiscale en financiële wijzigingen voor bedrijven? Een overzicht.

Bekijk het volledige overzicht van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Meer financiering voor ondernemers:

WBSO

Er komt extra geld voor de WBSO – waarmee alle ondernemingen de kosten van R&D kunnen verlagen – zodat in 2017 (en 2018) de huidige percentages van de WBSO-schijven gehandhaafd kunnen worden. De reeks loopt op tot 85 miljoen structureel.

MIT

Het budget voor de MIT, een innovatieregeling voor het MKB loopt met ongeveer 5 miljoen euro terug.

IPC

In 2017 is er geen budget voor de IPC-regeling (Innovatie-prestatiecontracten). Dit terwijl dit instrument juist is gericht op ontwikkeling en snellere implementatie van innovaties in het mkb, dat vaak niet zelf een (grote) R&D-afdeling heeft. VNO-NCW en MKB Nederland zullen de Tweede Kamer oproepen deze regeling te continueren.

Topsectorenbeleid

Voor grote Publiek-Private samenwerkingsverbanden kunnen kennisinstellingen, na afstemming met de topsectoren, rechtstreeks bij RVO indienen (i.p.v. via de TKI). De bestaande aanvraagprocedure via een TKI blijft openstaan. De naam van de TKI-toeslag regeling wordt gewijzigd in PPS-toeslag onderzoek en innovatie

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs)

Het ministerie van Economische Zaken verlengt de subsidierelatie met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) en stelt daarvoor per ROM jaarlijks € 1 mln beschikbaar als bijdrage voor de taken business development en acquisitie.

Innovatiekrediet

Het budget voor het innovatiekrediet blijft, ten opzichte van 2016, in 2017 nog grotendeels op peil, maar zal daarna afnemen met 20 miljoen naar rond de 40 miljoen in 2019. VNO-NCW en MKB- Nederland zullen de Tweede Kamer oproepen deze reductie ongedaan te maken. 

Nationale financieringsinstelling

Het kabinet zal nog deze kabinetsperiode een voorstel uitwerken voor een Nationale financieringsinstelling. Dit sluit goed aan bij het door de ondernemersorganisaties in het kader van NL Next Level bepleitte NL Investment Fund (NL IF). Het NL IF dient zich richten op strategische investeringen en risicodragende financiering die momenteel niet in de markt tot stand komen, maar die van groot belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Nederland. Hieronder valt ook (vroege fase) projectontwikkeling en ondersteuning van financiering bij het internationaal ondernemen, complementair aan bancaire financiering.

Delta2020

Het kabinet start het initiatief Delta2020, de opvolger van StartupDelta. De missie van Delta2020 is het initie¨ren, verbinden en opschalen van belangrijke startup en scale-up initiatieven in Nederland.

Ondernemerschapsonderwijs

Het kabinet wil ondernemerschapsonderwijs in alle onderwijssectoren steviger verankeren en opschalen, daarbij wordt voortgebouwd op bestaande initiatieven.

Verhoging BMKB-premie

Het kabinet verhoogt de premie van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) van gemiddeld 3,6% naar 4,8%. Er zal gedifferentieerd worden tussen de premies voor enerzijds startende en gevestigde bedrijven (gemiddeld 4,65%) en anderzijds voor innovatieve bedrijven (gemiddeld 6,65%). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen deze premieverhoging.

Voortzetten financieringsregelingen

De regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) en de Groeifaciliteit wil het kabinet voortzetten. De horizon wordt verlengd naar 2020.

Fiscale wijzigingen voor ondernemers:

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 (2018) en naar € 350.000 (2021).

Verbetering vestigingsklimaat

Naar aanleiding van de motie-Neppe´rus met betrekking tot behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de onder het Nederlandse voorzitterschap aangenomen EU-richtlijn die de lidstaten verplicht om een aantal maatregelen te nemen om belastingontwijking te voorkomen heeft het kabinet vandaag in een brief aangeven op welke wijze dit kan worden ingevuld. Definitieve keuzes over de invulling worden overgelaten aan het volgende kabinet.

Wetsvoorstel Continuïteit ondernemingen I

Het wetsvoorstel continui¨teit ondernemingen I (ook wel pre-pack genoemd) zal in het najaar van 2016 in de Eerste Kamer worden behandeld en hopelijk in 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel geeft een wettelijke basis aan de praktijk die al in de meerderheid van de rechtbanken wordt toegepast. Voorafgaand aan een te verwachten faillissement wordt een zogenoemde beoogd curator aangewezen die een in stilte voorbereide doorstart begeleidt, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt onnodig kapitaalverlies en verlies van werkgelegenheid, dat bij een regulier faillissement zou plaatsvinden, zoveel mogelijk voorkomen. De voorwaarden in het wetsvoorstel zorgen ervoor dat misbruik van de regeling wordt tegengegaan. 

Aanpassing PEB voor DGA

Vanaf 2017 verdwijnt de mogelijkheid voor DGA’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De bestaande pensioenaanspraken kunnen zonder fiscale gevolgen van de (hoge) commercie¨le waarde worden afgestempeld naar de (lage) fiscale waarde. Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem die aan mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.

Vervolgens kan de DGA in 2017, 2018 en 2019 kiezen om het pensioen af te kopen waarbij er geen revisierente wordt gerekend en hij gebruik kan maken van een (aflopende) korting van bijna 35% op het van toepassing zijnde belastingtarief. Hierdoor betaalt de DGA in 2017 effectief geen 52%, maar 34% (in 2018 en 2019 is dat respectievelijk 39% en 42%).

De tweede mogelijkheid is dat het pensioen niet wordt afgekocht, maar op de balans van de BV blijft staan. Het pensioen wordt dan tot de pensioendatum jaarlijks opgerent. Verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Vanaf de pensioendatum wordt jaarlijks uitgekeerd. De uitkeringen zijn belast tegen het dan geldende tabeltarief. 

Aanpassing innovatiebox

Als gevolg van de afspraken die Nederland eind 2015 heeft gemaakt in de OESO wordt per 1 januari 2017 de innovatiebox aangepast. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring voldoende, maar voor grotere ondernemingen geldt dat zij naast de S&O-verklaring ook moeten beschikken over een octrooi of kwekersrecht, of op een octrooi lijkend recht. Onder dit laatste vallen auteursrechtelijk beschermde software, exclusieve licenties, en vergunningen voor het in de handel brengen van menselijke of dierkundige geneesmiddelen.

Daarnaast moet de R&D in belangrijke mate plaatsvinden in de ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox. Om het volledige voordeel van de innovatiebox te kunnen genieten, mogen ondernemingen maximaal 30% van hun R&D uitbesteden aan met hen verbonden ondernemingen.

Aanpassing renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

De renteaftrekbeperkingen uit artikel 10a en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting worden aangepast met het doel om deze bepalingen bij overnames meer in lijn te brengen met hun originele doelstellingen. Er is dus geen inhoudelijke beleidswijziging beoogd.

Aanpassing quasi-inbestedingsvrijstelling overheidsbedrijven (vennootschapsbelasting)

Overheidsbedrijven zijn sinds 1 januari 2016 in beginsel Vpb-plichtig. De wetgeving kent een aantal vrijstellingen, waaronder de zgn. quasi-inbestedingsvrijstelling. Geregeld wordt dat de vrijstelling niet geldt op het ter beschikking stellen vermogensbestanddelen die bij de afnemer voor belaste activiteiten worden gebruikt. Daarmee wordt beoogd gekunstelde situaties te voorkomen.

Automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken

Op 8 december 2015 is een Europese richtlijn vastgesteld voor de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken tussen lidstaten en in beperkte mate de Europese Commissie. De richtlijn moet met ingang van 1 januari 2017 in nationale wetgeving zijn gei¨mplementeerd en in werking treden. In het Belastingplan wordt deze verplichting in de Nederlandse wet vastgelegd.

Teruggaaf dividendbelasting buitenlandse aandeelhouders

Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de dividendbelasting in strijd is met Europees recht. 

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de staatssecretaris in april een beleidsbesluit genomen dat een verzoek om teruggaaf door een buitenlandse aandeelhouder kan worden ingediend, mits de Nederlandse dividendbelasting niet in het buitenland kan worden verrekend. Vanaf 2017 zal dit in de wet worden opgenomen.

Vereenvoudiging teruggaaf btw en milieubelasting oninbare vorderingen

De regelingen voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen worden vereenvoudigd. Nieuw is dat het recht op teruggaaf in ieder geval ontstaat voor zover de vergoeding e´e´n jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen en dat de teruggaaf in de btw-aangifte in mindering kan worden gebracht. Ook gaat een nieuwe regeling gelden voor de overdracht van vorderingen. Verder start het kabinet, conform ons verzoek, een overleg met het bedrijfsleven over mogelijke vereenvoudigingen in de btw-teruggaaf bij faillissement (begin 2017).

Aanpassing van het begrip bouwterrein

De wettelijke definitie van het begrip bouwterrein in de Nederlandse btw-wetgeving wordt aangepast aan de Europese btw-regels. Dat is van belang met het oog op het voorkomen van samenloop met de overdrachtsbelasting. De bestaande nationale definitie was te beperkt. Door middel van een goedkeurend beleidsbesluit gold de ruimere definitie al. Dat besluit wordt na inwerkingtreding van de wetswijziging ingetrokken.

Vervallen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. Voorgesteld is om ook de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen dan te laten vervallen. De wetswijziging zal op 1 januari 2017 ingaan. In een besluit heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat ervoor kan worden gekozen om de arbeidsverhouding van een commissaris met ingang van 1 mei 2016 al niet meer aan te merken als een fictieve dienstbetrekking. 

Aanpassing gebruikelijkloon-regeling

Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.Dit komt neer op ongeveer € 20.000 Het gebruikelijkloon in 2016 is € 44.000 Hiermee kan meer vermogen in het bedrijf worden gehouden om doorgroei te vergemakkelijken.

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

Een onbedoeld effect van de bedrijfsopvolgingsregelingen wordt middels een wetsvoorstel gerepareerd. Dat effect is ontstaan door een arrest van de Hoge Raad. Ook beleggingsvermogen zou op deze wijze onder de faciliteit kunnen worden gebracht. De wijziging zorgt ervoor dat de faciliteit beperkt blijft tot ondernemingsvermogen, zoals door de wetgever was beoogd. De toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij de overerving van familiebedrijven blijft beschermd.

Introductie van een subsidieregeling voor business angels

Het kabinet wil een tegemoetkoming geven aan particulieren die investeren in startups. Via een nieuw op te zetten subsidieregeling zal het kabinet een investeringskorting van maximaal 40% geven.

Afschaffing precariobelasting nutswerken

De precariobelasting voor nutsnetwerken wordt afgeschaft. Daarvoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Nutsbedrijven moeten nu in bepaalde gemeenten precario betalen over hun netwerken op of in de gemeentegrond. Zij berekenen de belasting door aan al hun klanten, die vaak in een andere gemeente wonen. De afschaffing maakt aan deze situatie een einde.

Bijtellingspercentages auto van de zaak voor privé gebruik

Per 1 januari 2017 worden enkele fiscale wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de auto:

 • Het algemeen bijtellingpercentage voor nieuwe auto’s – eerste toelating op de weg na 31 december 2016 – wordt met ingang van 2017 verlaagd naar 22%. Dit gaat gelden voor alle auto’s ongeacht de CO2-uitstoot. Voor auto’s van vo´o´r 2017 blijft het bijtellingspercentage van 25% gelden.

 • Voor nulemissievoertuigen is er een afzonderlijk bijtellingspercentage van 4% van de catalogusprijs tot 50.000 euro. De grens van 50.000 euro geldt niet voor waterstofauto’s

 • De BPM voor personenauto’s wordt minder afhankelijk van de CO2-uitstoot en de tarieven worden geleidelijk verlaagd.

 • De vaste voet voor reguliere personenauto’s wordt met ingang van 2017 verhoogd van

  € 175 tot € 350. De vaste voet voor nulemissievoertuigen en plug-in hybridevoertuigen blijft € 0.

 • De huidige vrijstelling voor nulemissievoertuigen blijft gehandhaafd tot en met 2020.

 • Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 g/km worden nog tot

  en met 2020 gestimuleerd in de MRB.

 • De forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kg voor personenauto’s met een elektrische

  aandrijving vervalt per 2017 blijft tot en met 2020 wel gelden voor hybride elektrische

  bestelauto’s

 • De bestaande vrijstelling voor nulemissievoertuigen in de MRB blijft tot en met 2020

  gehandhaafd.

 • Met ingang van 2019 komt er een extra dieseltoeslag (fijnstoftoeslag) voor

  dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km. Deze toeslag is in geval van dieselbestelauto’s alleen van toepassing op voertuigen van 12 jaar en ouder. De opslag bedraagt 15% van de MRB inclusief provinciale opcenten. 

Bron: VNO-NCW en MKB-Nederland