Subsidienieuws: dit najaar subsidie voor tankstations alternatieve brandstoffen

15 december 2009 1 minuten

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil vanaf dit najaar subsidie beschikbaar stellen voor de realisatie en exploitatie van tankstations voor alternatieve brandstoffen zoals aardgas, biogas en ethanol. Hiertoe heeft het ministerie aan SenterNovem de opdracht gegeven om de Subsidieregeling tankstations alternatieve brandstoffen voor te bereiden.

Doel is om (in combinatie met lokale en provinciale initiatieven) een landelijk dekkend netwerk te realiseren van tankstations waar voor iedereen alternatieve brandstoffen verkrijgbaar zijn.

In het kader van de voorbereiding van de subsidieregeling voert SenterNovem tot half september consultatiegesprekken met verschillende partijen. Daarna wordt de subsidieregeling definitief geformuleerd en kunnen aanvragen worden ingediend. De besluitvorming over de toekenning van subsidie moet nog dit jaar worden afgerond, waardoor het tijdsbestek voor het indienen van aanvragen erg kort wordt (ongeveer vier weken). Daarom worden ondernemers nu ook al geïnformeerd over de regeling, zodat potentiële aanvragers zich kunnen voorbereiden. Voor meer informatie en/of advies kan gemaild worden naar: co2@senternovem.nl.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil het gebruik van alternatieve brandstoffen stimuleren omdat hiermee aanzienlijk minder CO2 wordt uitgestoten en Nederland door het gebruik van biogas en ethanol minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Veel automobilisten en bedrijven zien nu echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op aardgas, biogas of ethanol omdat de brandstoffen slecht verkrijgbaar zijn. Vandaar de nieuwe subsidieregeling, waarmee pomphouders en andere investeerders financieel gesteund worden bij de realisatie van nieuwe vulpunten met alternatieve brandstoffen.

Auteur

Onno Bieleman