Vrijstellingsverordening MKB bij subsidies

Gratis advies voor decentrale overheden bij Europese aangelegenheden

16 januari 2013

Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil het kenniscentrum het Europa bewustzijn bij gemeenten, provincies en waterschappen bevorderen.

Vrijstellingsverordening MKB

Vrijstellingsverordening nr. 70/2001van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 EG op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, is van toepassing op steun in de vorm van investeringen in activa zoals gebouwen en apparatuur en immateriële goederen, bijvoorbeeld technologie en kennis, die decentrale overheden willen verlenen aan het MKB. De vrijstelling geldt niet voor de sectoren landbouw (met uitzondering van verwerking en afzet van landbouwproducten) en visserij, exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld. In de vervoerssector is steun voor investeringen in vervoermiddelen en vervoeruitrusting uitgesloten. De steunintensiteit is afhankelijk van gebieden waarin een bedrijf gevestigd is: in gebieden die niet in aanmerking komen voor regionale steun is de toegestane steunintensiteit lager (15% voor kleine en 7,5% voor middelgrote ondernemingen) dan in de regio’s die wel op de regionale steunkaart staan. De steun voor de kosten van extern advies en sommige marketingactiviteiten mag oplopen tot 50% van de projectkosten.

Individuele steun voor grote investeringen is van de vrijstelling uitgesloten en moet worden aangemeld. De verordening vermeldt twee drempelbedragen bij overschrijding waarvan er sprake is van een grote investering: de totale in aanmerking komende kosten bedragen ten minste 25 miljoen euro of het totale bruto steunbedrag bedraagt ten minste 15 miljoen euro.

Steun voor het MKB, zoals vastgesteld in deze verordening, mag niet worden gecumuleerd met enige andere soorten van steun. Alle nationale of Europese steun is in de verordening genoemde steunpercentages inbegrepen.

Bron: europa decentraal