Invoering Activiteitenbesluit zorgt voor minder milieuvergunningen

Bedrijven onderverdeeld naar drie typen

25 januari 2013

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Minister Cramer van VROM (Ruimte en Milieu) heeft de milieuregels voor bedrijven vereenvoudigd.

De Wet milieubeheer is de belangrijkste milieuwet, die het algemene kader van de milieuwetgeving bevat. Onderdelen van de milieuwetgeving worden verder uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) of ministeriële regelingen. 

Milieuvergunning 

Je hebt voor je bedrijf een milieuvergunning nodig als je niet voldoet aan bepaalde regels. Deze regels staan in de zogenaamde 8.40-AMvB’s. Dit zijn AMvB’s op basis van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer. Als je bedrijf onder een 8,40-AMvB valt, heb je geen milieuvergunning nodig maar moet je je activiteiten wel melden bij de gemeente. Door het Activiteitenbesluit van minister Cramer zijn nu een groot aantal regels opgeschoond, waardoor minder bedrijven nu een milieuvergunning aan hoeven te vragen.

In het Activiteitenbesluit worden bedrijven onderverdeeld in drie typen:

  • Type A: Deze bedrijven vallen onder het lichte regime van het Activiteitenbesluit en hoeven bij oprichting of wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag. Tot deze categorie behoren onder andere kantoren, banken, huisartsen en peuterspeelzalen. 

  • Type B: Deze bedrijven hoeven bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf de activiteit alleen te melden bij het bevoegd gezag. Ze vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven de metaal- of elektra-industrie, zeefdrukkerijen en deel van de afvalverwerkende bedrijven. 

  • Type C: Deze bedrijven zijn verplicht een milieuvergunning aan te vragen, omdat ze niet onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Denk hierbij aan landbouwinrichtingen en glastuinbouwbedrijven.

Als je wil bepalen tot welke categorie uw bedrijf behoort, dan kun je op de website van het ministerie van VROM een elektronische vragenlijst invullen (http://aim.vrom.nl). Je weet dan meteen welke regels en voorschriften op uw bedrijf van toepassing zijn.