Ook sportsector per 1 juli 2008 rookvrij

Per 1 juli 2008 wordt de sportsector tegelijk met de horeca-, kunst- en cultuursector rookvrij.

15 december 2009 4 minuten

Roken in sportaccommodaties is vanaf die datum door de overheid niet toegestaan. Er mag wel gerookt worden in aparte, afsluitbare rookruimten. In de voetbalkantine mag dus vanaf 1 juli niet meer worden gerookt, aldus de KNVB.

De KNVB kan zich voorstellen dat er vragen zijn over de nieuwe wetgeving. Speciaal hiervoor is in samenwerking met NOC*NSF, het Ministerie van VWS en andere sportbonden (vooruitlopend op een handleiding die in ontwikkeling is) een document gemaakt waarin de belangrijkste vragen en antwoorden ten aanzien van de nieuwe wetgeving zijn opgenomen. Zie hieronder.

NOC*NSF en andere sportbonden zijn en blijven nauw betrokken bij de invoering van de wetgeving. Dit om de invoering van de wetgeving zo eenvoudig mogelijk te maken voor de sportsector.

Lees hier meer over hoe je om moet gaan met het rookverbod in de horeca.

Vragen en Antwoorden over Rookverbod bij Verenigingen

Vraag en antwoorden over het rookvrij worden van de sport per 1 juli 2008. Hieronder staan de meest gestelde vragen met de antwoorden over de situatie na 1 juli 2008:

Is er onderscheid tussen bij een sportbond aangesloten verenigingen en niet-aangesloten verenigingen, voor wat betreft de Tabakswet?

- De Tabakswet maakt geen onderscheid tussen aangesloten en niet-aangesloten verenigingen, maar gaat uit van de lokaliteit: "inrichtingen op het terrein van de sport."

Wij zijn eigenlijk geen sportvereniging maar een gezelligheidsvereniging. Vallen we dan ook onder de nieuwe wetten?

- De Tabakswet heeft betrekking op de ruimten waar gesport wordt. Indien de gezelligheidsvereniging bij een van de leden thuis sport dan is de Tabakswet daarop niet van toepassing.

Mag er echt nergens in de horeca meer gerookt worden?

- Nee, met uitzondering van voor roken bestemde en als zodanig aangeduide rookruimtes. Daarnaast blijft roken in de open lucht toegestaan evenals in als privé aan te merken ruimtes (zie vorige vraag).

Is dat rookverbod ook van toepassing op bridgesociëteiten en denksportcentra?

- Ja.

Onze sportvereniging heeft een eigen verenigingsgebouw. Mag daar ook niet meer gerookt worden?

- Nee, want dit eigen verenigingsgebouw is een "inrichting op het terrein van de sport." Alleen in voor roken bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimten is roken nog toegestaan.

We zijn een besloten sportvereniging en we huren een zaal waar geen bediening in de zaal is. We halen de drankjes buiten de zaal aan de bar. Dan mogen we toch wel roken in de zaal?

- Nee, dat mag niet. De zaal maakt onderdeel uit van een horecagelegenheid. Het rookverbod heeft betrekking op de gehele accommodatie met uitzondering van de daarvoor bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimte.

Kunnen we de exploitant van de zaal die we huren verplichten om een aparte rookruimte te maken?

- Nee, de exploitant bepaalt of er een rookruimte wordt ingericht. Maar vragen staat natuurlijk altijd vrij.

Aan welke eisen moet een speciale afgescheiden rookruimte voldoen?

- De Tabakswet stelt dat een rookruimte een afgesloten, als zodanig aangeduide ruimte moet zijn zodat eventuele hinder of overlast van tabaksrook buiten deze ruimten tot een minimum beperkt blijft.

Welke sancties staan er op overtreding van de wet en welke instantie controleert de naleving van het rookverbod?

- De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal het rookverbod gaan controleren. Sancties staan in de (bijlage bij de) Tabakswet beschreven. De beheerder van de accommodatie is verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van de Tabakswet. De beheerder krijgt in geval van overtreding de boete opgelegd door de VWA. Volgens de wettelijke bijlage bij de Tabakswet, bevattende de boetetarieven voor overtredingen, bedragen de boetes bij (een eerste) overtreding van het veronachtzamen van het toezicht op de naleving van het rookverbod € 300. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 600 indien degene aan wie de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 1200 wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn van de boete op de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt begaan en tot € 2400 wanneer binnen vijf jaar ha het onherroepelijk zijn van de boete voor de eerste overtreding hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt overtreden (categorie C van de Tabakswet).

Als de beheerder het goed vindt dat er gerookt wordt, mag er dan wel gerookt worden?

- Nee.

Die nieuwe ‘elektrische sigaretten’ met een ‘nicotineampul’ en soortgelijke producten schijnen geen gevaarlijke stoffen uit te stoten. Mag je die wel gebruiken als er een rookverbod is, het is toch vergelijkbaar met een nicotinepleister?

- De elektrische sigaret is geen tabaksproduct en valt daarom niet onder het rookverbod op grond van de Tabakswet. Sportinrichtingen zijn wel vrij om het zelf te verbieden.

Mag er voor of na een wedstrijd wel gerookt worden?

- Nee, alleen in de daarvoor bestemde afgesloten rookruimten en in de buitenlucht.

Wanneer is zeker dat deze maatregelen van bestuur zijn aangenomen en ook echt worden ingevoerd op 1 juli 2008?

- Na publicatie in het Staatsblad zijn de algemene maatregelen van bestuur definitief (juridisch bindend).

Wij hebben buiten een terras mag hier wel gerookt worden?

- Ja, volgens de Tabakswet mag hier worden gerookt. Het is wel mogelijk om op eigen initiatief ook het roken op terrassen te verbieden.

Wij hebben een overdekt terras mag hier worden gerookt?

- Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil niet al te moeilijk doen over roken op terrassen. In de handleiding rookvrije horeca (waar nu aan wordt gewerkt) wordt hier nader op ingegaan.

Wij hebben een serre aan onze kantine gebouwd. Mag daar worden gerookt?

- Nee, een serre is geen buitenruimte en dus mag daar niet worden gerookt.

Mag ik als toeschouwer nog langs de velden roken?

- Ja, zolang de sportvelden in de buitenruimte zijn aangelegd.

Bron: KNVB / NOC*NSF