VNO-NCW en MKB Nederland actieplan tegen regeldruk

Dit schrijven de werkgeversorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

15 december 2009

Het kabinet schiet tekort bij het verminderen van de regeldruk en de administratieve belasting voor ondernemers.

Niet overtuigdVoorzitters Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Loek Hermans (MKB-Nederland) lichten hun actieplan toe met de mededeling dat ze de kabinetsaanpak weliswaar steunen, maar niet overtuigd zijn dat die aanpak slaagt en tot merkbare resultaten leidt. Vooral omdat het kabinet bij veel van de te nemen maatregelen niet aangeeft hoeveel de lastendruk omlaag kan, welk doel het kabinet nastreeft en wat de prioriteit is.

Harde 'deliveries en deadlines'

Om wel concrete resultaten te boeken moet de politiek het beleid bijsturen langs vijf lijnen, aldus de werkgeversvoorzitters. Zo moet het kabinet voor alle zestig maatregelen individuele en harde 'deliveries en deadlines' vastleggen.

Regelgroei

Verder vinden de werkgevers dat de regelgroei moet worden ingedamd. Volgens Wientjes en Hermans volgt nu na elke ongewenste ontwikkeling nieuwe regelgeving. Zij pleiten daarom voor een verplichte bezinningsperiode, een vroegtijdige kosten-batenanalyse en een externe toets door Actal (de organisatie die de lasten en kosten van regelgeving toetst). Ook moet er een verplichte 'avondroodclausule' komen om bestaande regels dwingend te evalueren.

Vergunningen

Het kabinet krijgt voorts het advies 'het oude denken' bij vergunningen en toezicht te doorbreken. 'Nederland kent ruim zevenhonderd rijksvergunningen. Die vormen in feite een verbod vooraf voordat een ondernemer één stap heeft gezet.' Wientjes en Hermans denken dat duidelijke wettelijke kaders met algemeen geldende regels veelal voldoende zijn. 'Dan moet het mogelijk zijn veel vergunningen af te schaffen.'

Toezicht

Ook bij het toezicht is volgens de werkgeversvoorzitters nog vooral sprake van wantrouwen naar ondernemers. In plaats daarvan zou de overheid zich op dit terrein moeten concentreren op de werkelijke risico's, zo luidt hun aanbeveling.

Onzekerheden

Ten slotte vinden de werkgevers dat regering en parlement anders moeten omgaan met onzekerheden. 'Nog altijd bestaat de ontembare behoefte elk risico in de samenleving met regelgeving te lijf te gaan. We moeten terug naar regels die algemeen aanvaarde en begrijpelijke doelnormen vastleggen. Ban de detaillering uit.' De lasten en kosten van de regels kunnen vervolgens tot een minimum worden beperkt door de inzet van ICT via open sources en standaardisering, adviseren Wientjes en Hermans.

Bron: Zibb