Reactie MKB-Nederland op Miljoenennota positief

Lobby MKB-Nederland werpt vruchten af: kabinet kiest voor ondernemer

17 september 2013 3 minuten

Het vierde kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en Christenunie lijkt ineens het beste voor te hebben met het ondernemerschap. Verlaging van de vennootschapsbelasting, verruiming van de lijfrente-aftrek, vermindering van de WW-premie voor werkgevers, een soepeler btw-aangiftebeleid en lagere zorgkostenpremies zijn lang gekoesterde wensen van MKB-Nederland die in 2009 in vervulling gaan, als de Tweede Kamer geen roet in het eten strooit. Met deze en andere door de regering aangekondigde maatregelen werpt het intensieve lobbywerk van MKB-Nederland zijn vruchten af.

Met deze en andere door de regering aangekondigde maatregelen werpt het intensieve lobbywerk van MKB-Nederland zijn vruchten af. Directeur-grootaandeelhouders betalen voortaan 20 procent belasting over de eerste € 250.000 winst. Nu is dat nog over de eerste € 40.000 euro. Daarboven is het aanzienlijk meer. MKB-Nederland kwalificeert dit als een flinke verlaging van de vennootschapsbelasting.

Daar staat tegenover dat de winstvrijstelling voor zelfstandigen iets omhooggaat van 10 naar 10,7 procent, maar de zelfstandigenaftrek blijft behouden; het had niet veel gescheeld of dit fiscale instrument was gesneuveld. Stevig lobbywerk van voorzitter Loek Hermans voorkwam dit.

Positief is ook dat de aftrekmogelijkheid van lijfrentepremies groter wordt. De basis voor de berekening gaat omhoog van zo’n € 100.000 naar   € 150.000. Het deel dat werkgevers aan WW-premie voor personeel moeten betalen, daalt volgend jaar van 4,75 naar 4,25 procent. Werknemers betalen in het geheel geen WW-premie meer. Voor de koopkracht en een verantwoorde loonontwikkeling is dat een goede zaak, vindt MKB-Nederland, die hier al jaren op heeft gehamerd.

Het schrappen van het werknemersdeel maakt bovendien de weg vrij naar invoering van een loonsomheffing, die de belastingaangifte sterk vereenvoudigt.

Voorts krijgt een grotere groep ondernemers de gelegenheid om de verplichte btw-aangifte voortaan per kwartaal te doen in plaats van maandelijks. Het maximum bedrag waarvoor dit geldt, wordt ruim verdubbeld van € 7.000 naar € 15.000.

Speerpunt van Hermans’ lobbywerk sinds najaar 2007, verlaging van de zorgkostenpremies voor werkgevers, is ook door het kabinet overgenomen. Eerder al werd bekend dat hiermee een lastenverlaging van € 500 miljoen is gemoeid in 2009.

Kritiek op de Miljoenennota heeft MKB-Nederland natuurlijk ook: evenals vorig jaar is de inspanning die het kabinet zich wil getroosten om de files aan te pakken, volstrekt onvoldoende. Minister Eurlings van Verkeer trekt er geen cent extra voor uit en dat is ongehoord.

Een tweede pijnpunt is de nog steeds groeiende administratieve lastendruk die de overheid creëert. Meer ambtenaren betekent meer regels, voorschriften en procedures. Behalve een bescheiden loonontwikkeling (inflatieniveau) is in 2009 een trendbreuk echt noodzakelijk op dit terrein, wil het Nederlandse welvaartsschip niet vastlopen op de zandbank van de bureaucratie.

Detailhandel krijgt klappen

Bouw profiteert het meest in 2009

De ondernemers in het mkb zien hun winst (voor belasting) in 2009 met gemiddeld 3 procent stijgen. De bouwsector loopt voorop met een winstgroei van 8,25 procent. Bedrijven in de detailhandel daarentegen moeten rekening houden met een verdere terugval van hun winsten met 2,25 procent.

Dit prognosticeert het EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf) voor volgend jaar op basis van een groot aantal economische indicatoren. De kerngegevens van het mkb zijn een bijlage bij de begroting van het ministerie ven economische zaken.

De winstgroei van 3 procent voor het gehele mkb-bedrijfsleven is een lichte achteruitgang in relatie tot 2008. Voor dit jaar verwacht het EIM een stijging met 3,25 procent. In 2007 stegen de winsten nog met gemiddeld 8 procent. De vette jaren lijken dus voorbij.

Wat de verkoop betreft doet de groothandel het volgend jaar het beste. EIM verwacht een omzetgroei van 3,5 procent. Eveneens in de plus zitten de zorgsector (2,25 procent), de bouw (1,75 procent) en de zakelijke diensten (1,25 procent). Omzetverlies is er vermoedelijk voor de detailhandel en de horeca (beide min 1,25 procent). Voor het gehele mkb voorziet Economische Zaken een omzetgroei van 1,5 procent.

Ook buiten Nederland doet de groothandel het ’t beste. In 2009 kan de export met 4 procent groeien, maar dat is wel een lager percentage dan in de afgelopen jaren. De industrie blijft steken op een procent, de dienstensector op 1,5 procent. Het totale mkb ziet zijn uitvoerprestatie met 2,25 procent toenemen.

Bron: MKB-Nederland