Werkgevers tevreden met nationaal akkoord

MKB-Nederland vindt stimuleringspakket een MKB-pakket

27 maart 2009 2 minuten

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland zijn erg tevreden over het nationaal akkoord dat zij met kabinet en vakbonden hebben gesloten.

De gezamenlijke aanpak moet de Nederlandse economie door het slechte economische tij heen helpen. Het akkoord zorgt voor maatschappelijke en politieke stabiliteit en levert zo een bijdrage aan vertrouwensherstel.

Stimuleringspakket

De afspraken over een zeer gematigde loonontwikkeling, maatregelen voor de arbeidsmarkt (onder meer voorkomen van jeugdwerkloosheid), een nieuwe regeling voor werktijdverkorting (deeltijd-WW) en stimuleringspakket voor de economie leggen de basis voor behoud van bedrijven en banen. Als de wereldeconomie herstelt, kan Nederland snel aanhaken.

Ruimere herstelperiode pensioenreserves

Het akkoord is mogelijk gemaakt doordat het kabinet een ruimere herstelperiode voor de geslonken pensioenreserves toestaat en de Sociaal-Economische Raad in de gelegenheid stelt om te zoeken naar alternatieven voor een hogere AOW-leeftijd, als bijdrage aan houdbare overheidsfinanciën op lange termijn.

MKB-pakket

MKB-Nederland bestempelt het stimuleringspakket vooral als een mkb-pakket, waarin zij veel van haar eigen voorstellen terugvindt. Het bevat goede maatregelen voor bedrijven, maar de werkgevers plaatsen ook kanttekeningen.

Teleurstellend is dat de carry back (de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met de inkomsten of winsten die in de drie voorafgaande jaren zijn behaald) en de vervroegde afschrijving op bedrijfsgebouwen geen deel uitmaken van het stimuleringspakket. Het sneller kunnen verrekenen van verliezen over 2008 met eerdere winst is een verbetering, maar wat ondernemers betreft ook een begin van een uitgebreidere regeling op dit gebied. Ook verwachten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO binnenkort een garantieregeling voor de commerciële kredietverzekering.

Blij zijn de ondernemers met de mogelijkheid om BTW later af te dragen; dat schept direct financiële ruimte voor bedrijven.

Het schrappen van de vliegtaks, die te weinig opleverde en de schatkist veel kostte, is positief, evenals het ruimer stimuleren van onderzoek en ontwikkeling.

Maatregelen Bouw

Veel maatregelen om de bouw te stimuleren zijn gericht op de publieke sector (wegen, overheidsgebouwen), maar maatregelen om het onderhoud van particuliere woningen te stimuleren ontbreken. Ook heeft het kabinet geen oog voor maatregelen die de stagnatie op de woningmarkt kunnen verhelpen. De crisis- en herstelwet, die procedures moet versnellen, is een goede zaak.

Energiebesparing

Positief zijn de maatregelen die het Duurzaamheidsakkoord ondersteunen, op het gebied van onder meer energiebesparing in woningen en bedrijfsinnovaties op milieugebied. In dit akkoord hebben bedrijven en overheid afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen fors te beperken. Het is mooi dat er een slooppremie voor oude, vervuilende (bestel)auto’s komt, zij het dat het bedrag dat daarvoor wordt uitgetrokken ruim onvoldoende is.

De werkgevers zullen het kabinet houden aan de toezegging dat de lokale lasten de komende tijd niet zullen stijgen.

Bron: MKB-NL