Wat betekenen de maatregelen van het kabinet voor ondernemers?

MKB-Nederland vindt begroting verstandig

15 december 2009 2 minuten

Terwijl ze in de Tweede Kamer nog druk discussieren over de plannen van 't kabinet, heeft MKB-Nederland haar standpunt over de kabinetsplannen duidelijk uiteengezet.

Verstandige begrotingOndernemingsorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden de begroting voor 2010 onder de economisch zeer moeilijke omstandigheden 'verstandig'. De lasten voor ondernemingen blijven per saldo gelijk. De kredietverlening blijft een punt van zorg. Deze mag het prille herstel niet in de weg staan. Ook moet de bouw meer steun krijgen.

Het kabinet moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat het zeer voorzichtige economisch herstel niet wordt gesmoord door stokkende kredietverlening. De door het kabinet aangekondigde verruiming van garantieregelingen is daarom een goede zaak. Door institutionele beleggers te betrekken kan de ruimte voor kredietverlening verder worden vergroot.

De inzakkende bouw en het daarmee gepaard gaande banenverlies zijn schadelijk voor de hele economie. Om het tij te keren moet méér geld beschikbaar komen, zowel publiek als privaat. De drie ondernemingsorganisaties zetten vraagtekens bij de effectiviteit van de kabinetsinspanningen om de nieuwbouwsector te ondersteunen. Ze zijn wel tevreden met het verlaagde btw-tarief voor schilder- en stukadoorwerk aan woningen jonger dan 15 jaar, maar missen een algemene btw-maatregel die alle onderhoud stimuleert.

Positief zijn de maatregelen om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Dat is essentieel voor ondernemingen om in deze zeer moeilijke tijden te kunnen blijven ondernemen. De combinatie van willekeurige afschrijving en verruiming van de verliesverrekening levert ondernemingen de komende twee jaar 2,4 miljard euro aan liquiditeit op.

Zij zijn zeer ingenomen met de vorming van een zogenoemde 'innovatiebox'. Hierdoor betalen ondernemers minder belasting over winsten die worden behaald uit innovaties. Dat is goed voor de versterking van de kenniseconomie. Dat geldt ook voor de verruimde tegemoetkoming in de loonkosten van onderzoekers (WBSO).

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn tevreden over de maatregelen met betrekking tot ondernemerschap, zoals het voortzetten van de zelfstandigenaftrek. Het afschaffen van het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling en het verhogen van deze vrijstelling zijn belangrijk om winstgevende ondernemingen verder te stimuleren. De voorstellen voor DGA's zorgen er onder meer voor dat de bedrijfsopvolging makkelijker kan plaatsvinden zonder dat het vermogen van ondernemingen hoeft te worden aangesproken. Dit is goed voor de continuïteit van deze ondernemingen.

De garantieregeling van LNV moet worden verruimd om de kredietverstrekking in de land- en tuinbouw op gang te houden. Ronduit negatief in de land- en tuinbouw zijn lastenverschuivingen van de overheid richting ondernemers op onder meer het gebied van het ruimen van kadavers. Dit moet van tafel.

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland juichen het toe dat het kabinet nu al start met de discussie over het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De ondernemingsorganisaties pleiten voor maatregelen die de economische structuur versterken. Dus geen lastenverzwaringen voor ondernemingen, maar wel investeringen in wegen en kennis en een stevige hervorming van de publieke sector.

Bron: MKB-Nederland