Tips voor een milieuvergunning

Handigheden bij een aanvraag

25 januari 2013

Voordat je een milieuvergunning aanvraagt, moet je op veel dingen letten. Om te zorgen dat je niets over het hoofd ziet, enkele tips voor een goede aanvraag.

De Kamer van Koophandel geeft de volgende tips voor milieuvergunningaanvragers:

  • Inventariseer de activiteiten waarvoor je een vergunning wilt aanvragen. Wees hierbij volledig en zie ook geen toekomstige activiteiten over het hoofd

  • Als je bedrijf al een milieuzorgsysteem of een bedrijfsmilieuplan heeft, meldt dit dan op de aanvraag bij de gemeente. De gemeente kan er zo rekening mee houden en proberen de vergunningverlening aan te laten sluiten bij de al bestaande plannen.

  • Bedenkt van te voren hoe je denkt te reageren op eventuele milieubedreigende situaties. Welke maatregelen tref je, waarin investeer je en wanneer doe je dat? Als je deze gedachten zorgvuldig en beargumenteert op papier zet, kan je dit bij de aanvraag bijsluiten. Hiermee verstevig je de onderhandelingspositie. Tevens maak je duidelijk wat je bedoelingen zijn wat vertragingen bij de vergunningverlening kan voorkomen.

  • Overleg zoveel mogelijk met de vergunning verlenende instantie (dit kan de gemeente maar ook de provincie of het rijk zijn). Dit vooroverleg kan extra duidelijkheid geven over zaken die de gemeente wil weten. Ook kan er alvast gepraat worden over randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden.

  • Wacht niet af tot de ontwerpvergunning is verschenen. Voordat dit formeel gebeurt, kan je bij de gemeente inzage vragen in het eerste concept. In dit stadium is het namelijk nog mogelijk om er informeel en persoonlijk over te discussiëren. Na het verschijnen van de ontwerpvergunning kan je namelijk alleen maar formeel en schriftelijk reageren, binnen vier weken.

  • Blijf kritisch kijken naar je eigen bedrijf, ook als de ontwerpvergunning gemaakt wordt. Kan je wel voldoen aan de concept-voorschriften? Zijn deze voorwaarden redelijk? Als je bedenkingen hebt kan je deze schriftelijk inbrengen als de ontwerpvergunning er ligt. Als je dit niet doet, wordt de vergunning van kracht en moet je de voorschriften naleven. Dit kan je alleen maar tegengaan als je beroep aantekent en voorlopige voorziening aanvraagt. Dit moet je doen bij de Raad van State. De procedure voor behandeling van de vergunningaanvraag duurt zes maanden.

  • Vergeet niet dat als je gaat bouwen je de benodigde bouwvergunning pas krijgt als er over de milieuvergunningaanvraag is beslist. Vraag beide vergunningen dus op tijd aan.

  • Voor bepaalde gevallen geldt, dat naast de milieuvergunning ook een vergunning nodig is voor de lozing van afvalwater in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Dan geldt de zogenaamde 'coördinatieregeling'. Deze houdt in dat de aanvraag voor de milieuvergunning en de lozingsvergunning gelijktijdig en in onderlinge samenhang kunnen worden bekeken en behandeld door de bevoegde instanties. Dit bespaart extra administratieve handelingen en tijd. In de meeste gevallen worden de lozingseisen in de Wm-vergunning opgenomen

Voor wat meer specifiekere informatie over de milieuvergunning bio-energie en tips op dit gebied, kun je deze folder downloaden.