MKB Stad & Regio: voor een sterk en georganiseerd MKB

MKB Servicedesk in Jaarbericht MKB-Nederland 06-07

22 juni 2007

Ondernemers in de regio worden bediend door een twintigtal medewerkers werkzaam bij de afdeling Stad & Regio van MKBNederland. De regionale medewerkers treden op als belangenbehartiger naar gemeenten, provincies en andere lokale en regionale organisaties.

Zij zetten zich onder meer in voor de aanpak van lokale lasten en vergunningen, een kansrijk aanbestedingsbeleid, goede bereikbaarheid en veiligheid op lokaal niveau. Bij MKBNederland zijn ongeveer 250 regionale en lokale ondernemersverenigingen aangesloten. MKB Stad & Regio voert projecten uit ter versterking van de lokale economie en de veiligheid op bedrijventerreinen. Daarbij organiseert deze afdeling voor aangesloten leden geregeld informatie- en netwerkbijeenkomsten en levert hen diensten zoals de MKB-Servicedesk.

KRACHTIGE ONDERNEMERSPLATFORMS

MKB Stad & Regio wil krachtige ondernemersplatforms creëren op regionaal en lokaal niveau: hoe groter het draagvlak, hoe meer een ondernemersverband immers voor elkaar kan krijgen. Dat deze aanpak succes sorteert, bleek tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2006 zijn gehouden. De speerpunten van lokale mkb-organisaties zijn voor een groot deel overgenomen in collegeprogramma’s en colleges zijn ervan doordrongen dat het belangrijk is om het georganiseerde bedrijfsleven bij de planvorming te betrekken. Nu ook de Provinciale Statenverkiezingen zich aandienen in 2007, heeft MKB-Stad & Regio met de regionale verenigingen van VNO-NCW een lijst met speerpunten opgesteld voor de schrijvers van de provinciale verkiezingsprogramma’s.

KENNIS EN NIEUWE CONTACTEN

MKB Stad & Regio wil aangesloten ondernemers(verbanden) een platform bieden voor het leggen van nieuwe contacten en het opdoen en uitwisselen van kennis. Ondernemers blijken de meeste behoefte te hebben aan bijeenkomsten waarin een actueel thema wordt besproken, in combinatie met een informele netwerkborrel. De afgelopen periode heeft MKB Stad & Regio met verschillende partners bijeenkomsten georganiseerd, onder meer over de nieuwe Zorgverzekeringswet, voorkoming van criminaliteit, pensioenen, de maakindustrie en innovatie & ICT. Vaste evenementen zijn de jaarlijkse Ondernemersregatta met Delta Lloyd en de Regionale Ondernemerscongressen, waarbij ondernemers volop kunnen netwerken.

ONDERSTEUNING VIA SERVICEDESK

MKB Stad & Regio vindt het belangrijk dat ondernemers gebruik kunnen maken van kennis die er in de regio aanwezig is. In Utrecht is sinds vorig jaar de MKB Servicedesk actief, waar ondernemers terecht kunnen met (lastige) vragen of problemen waar ze tegenaan lopen. De Servicedesk regisseert zo nodig het proces naar het antwoord op de vragen van de ondernemers, door hulp in te roepen van kennisinstellingen. Dit kunnen hogescholen en universiteiten zijn en, afhankelijk van de vraag, ook vmbo’s of regionale opleidingencentra. De MKB Servicedesk – zie www.mkbservicedesk.nl – zal worden uitgerold naar andere regio’s en wellicht op termijn voor alle ondernemers in Nederland beschikbaar komen. Het Innovatieplatform van Jan-Peter Balkenende is enthousiast over de aanpak van de Servicedesk en overweegt een financiële bijdrage te gaan leveren.

IMPULS VOOR LOKALE ECONOMIE

Sterke mkb-organisaties zijn van groot belang voor de economie van de stad. Daarom bouwt MKB Stad & Regio in samenwerking met Rabobank Nederland in een aantal steden aan sterke ondernemersorganisaties. Via een contract committeren de ondernemersorganisaties en de betrokken gemeenten zich aan de realisatie van gezamenlijk opgestelde economische doelstellingen. Rabobank Nederland voert bij de start een economische analyse uit, met de sterkten en zwakten van de stad en de kansen en bedreigingen. Op basis hiervan worden acties opgesteld die de lokale economie een impuls moeten geven, die gemeenten en ondernemersorganisaties vervolgens gezamenlijk uitvoeren. Inmiddels is een twintigtal steden betrokken bij het MKB-Stedenprogramma, waarbij prima resultaten worden geboekt: een hoge organisatiegraad van ondernemers en merkbare verbeteringen voor de ondernemers in de stad.

VEILIGE BEDRIJVENTERREINEN

MKB Stad & Regio is van mening dat schone, veilige en zo nodig opgeknapte bedrijventerreinen van groot belang zijn voor het ondernemersklimaat. Met subsidie van het Ministerie van Justitie is in augustus 2005 het projectteam ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen’ (‘KVO-B’) gestart. Doel is om binnen een termijn van zes maanden bedrijventerreinen te begeleiden naar dit  keurmerk. Via een publiekprivate samenwerking tussen ondernemers, gemeenten, politie en brandweer wordt eraan gewerkt om het bedrijventerrein schoon en veilig te maken en te houden, waarbij zo nodig herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Gezien het overweldigende aantal aanmeldingen van bedrijventerreinen die het Keurmerk Veilig Ondernemen willen behalen, heeft het Ministerie van Justitie besloten de oorspronkelijke doelstelling van honderd gecertificeerde bedrijventerreinen in vier jaar te verdubbelen. In het land zijn inmiddels zes KVO-procesbegeleiders actief en met resultaat: de eerste certificaten voor het keurmerk zijn uitgereikt en de verwachting is dat de genoemde doelstelling ruimschoots wordt gehaald. De praktijkervaringen worden ingezet bij de opzet van een verzekeringsproduct, met ruime kortingen en voordelen voor ondernemers gevestigd op ‘KVO-B gecertificeerde bedrijventerreinen’. Ook werkt het KVO-projectteam aan een speciale website over veiligheid.

SNELLERE VERGUNNINGVERLENING

De afhandeling en doorlooptijden van vergunningaanvragen zijn veel ondernemers een doorn in het oog. Gemiddeld moeten ondernemers zo’n 12 vergunningen per jaar aanvragen, wat veel tijd en geld kost. Om bij gemeenten aandacht te vragen voor dit pijnpunt introduceert MKB Stad & Regio de Operatie Stopwatch, een project dat de doorlooptijden – de tijd tussen de aanvraag en de beslissing – van vergunningaanvragen onder de loep neemt. Dit is mede relevant met het oog op het wetsvoorstel van de kamerleden Luchtenveld (VVD) en Wolfsen (PvdA), dat gemeenten wil verplichten tot het betalen van een dwangsom, als zij de wettelijke beslistermijnen hebben overschreden. Oorspronkelijk zou de Tweede Kamer net voor het zomerreces 2006 over dit voorstel hebben gestemd; vanwege de val van het kabinet is de stemming nu tot nader order uitgesteld. MKB Stad & Regio wacht het Kamerbesluit niet af en is in juni gestart met het bijhouden van termijnoverschrijdingen en verschuldigde boetes. Zo’n vijftig gemeenten hebben zich voor het project aangemeld. De registraties en analyse worden verricht door Van Till Advocaten in Amsterdam, die vier typen vergunningen in het onderzoek  betrekt die ondernemers vaak moeten aanvragen: de gebruiksvergunning, de lichte bouwvergunning, de reclamevergunning en de evenementenvergunning. In maart 2007 worden de tien ‘snelste gemeenten van Nederland’ bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Iedere gemeente wordt dan geïnformeerd over de eigen ‘scores’ en indien van toepassing, het bedrag aan dwangsommen dat de gemeente verschuldigd zou zijn als het wetsvoorstel kracht van wet zou hebben. Waar blijkt dat ondernemers zelf debet zijn aan vertragingen in de vergunningverlening, bijvoorbeeld omdat aanvragen onvolledig of onjuist zijn ingevuld, zal MKB Stad & Regio hen in samenwerking met Van Till Advocaten en gemeenten gaan voorlichten.

SPEERPUNTEN VOOR 2006/2007

MKB Stad & Regio heeft voor de periode 2006/2007 onder andere de volgende aandachtspunten:

  • Terugdringen en vereenvoudigen van regels/vergunningen

  • Uitbouwen van de MKB Servicedesk naar andere regio’s

  • Organiseren van kwalitatief goede, informatieve bijeenkomsten voor aangesloten ondernemers, met netwerkgelegenheid

  • Verdere professionalisering van het georganiseerde bedrijfsleven.

Net als in het afgelopen jaar zullen de regionale medewerkers zich weer sterk maken voor een doordacht ruimtelijk beleid, lokale lastenverlichting, kansrijk aanbestedingsbeleid, aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt en stimulering van innovatie.

Gepubliceerd in het Jaarbericht Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 2006-2007. Het betreffende onderdeel van het Jaarbericht is hiernaast te downloaden.