Actievoorwaarden

Essent Energie Bespaarplan

03 november 2010

Deze actie is een actie van Essent Retail Bedrijven BV (hierna te noemen: Essent)

Essent levert: 10% lagere energiekosten met het EnergieBespaarplan - maak een afspraak voor een advies waarmee u 10% kunt besparen op uw energierekening.

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Deze actie loopt van 1 september tot en met 31 december 2010.

 • Het Essent EnergieBespaarplan - 10% lagere energiekosten met het EnergieBespaarplan (hierna te noemen: EnergieBespaarplan) geldt uitsluitend indien deelnemer in de actieperiode van 1 september t/m 31 december 2010 hiervoor een afspraak met Essent maakt.

 • Om deel te nemen hoeft deelnemer geen klant van Essent te zijn

 • Indien op basis van het EnergieBespaarplan het bespaarpotentieel voor het gas- en of elektriciteitsverbruik voor de onderneming van deelnemer groter of gelijk is aan 10%, dan komen de kosten van het EnergieBespaarplan voor rekening van de deelnemer. Indien het besparingspotentieel voor het gas- en of elektriciteitsverbruik voor de onderneming van deelnemer op basis van het EnergieBespaarplan echter uitkomt op minder dan 10%, dan zijn deze kosten voor rekening van Essent. Essent hanteert als uitgangspunt voor het besparingspotentieel de laatste afrekening van deelnemer die betrekking heeft op een periode van 12 maanden.

 • Het Essent EnergieBespaarplan geldt alleen voor ondernemingen die beschikken over een elektriciteitsaansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A en/of een gasaansluiting welke kleiner of gelijk is aan G40.

 • Het EnergieBespaarplan kan uitsluitend worden aangevraagd door een persoon welke daartoe beslissingsbevoegd betreffende het pand waarvoor het EnergieBespaarplan wordt aangevraagd, de leveringsovereenkomst en/of eigenaar van het bedrijfspand is. Deelnemer verleent op eerste aanvraag van Essent bewijs dat de persoon die de aanvraag voor deelname aan het EnergieBespaarplan heeft gedaan namens de onderneming beslissingsbevoegd is.

 • Deelname aan het EnergieBespaarplan is enkel mogelijk indien deelnemer niet eerder een EnergieBespaarplan heeft gehad, dan wel buiten de actieperiode een adviseur van Essent heeft ingeschakeld voor een bespaaradvies.

 • Het bedrijfspand van de deelnemer betreft geen nieuwbouw, inhoudende dat het pand gebouwd is na 01-01-2000.

 • De energiebesparende maatregelen en de hiermee gepaard gaande investeringen, welke uit het EnergieBespaarplan naar voren komen, zijn voor rekening en risico van deelnemer. Essent kan hierbij wel van dienst zijn.

 • De prijs van het EnergieBespaarplan bedraagt voor panden met een bedrijfsoppervlakte tot 500 m2: 420 euro excl. BTW, voor panden tussen 500-1000 m2 bedrijfsoppervlakte: 525 euro excl. BTW en voor panden welke groter zijn dan 1000 m2 630 excl. BTW.

 • Essent behoudt zich het recht voor om deelnemers aan deze actie te weigeren, bijvoorbeeld in het geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) misbruik of het in strijd handelen met de bepalingen van deze actievoorwaarden.

 • Essent is gerechtigd deze actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of deze actie te beëindigen.