Te weinig instroom jonge vakspecialisten

Het beroepsonderwijs veralgemeniseerd

01 december 2010 2 minuten

Bedrijven in kleinschalige, specialistische ambachten luiden de noodbel over de stagnerende instroom van jonge vakspecialisten. De veralgemenisering van het beroepsonderwijs vormt een bedreiging voor hun voortbestaan.

Het vakmanschap is van enorm belang voor de Nederlandse economie. De specialistische vakmensen vertegenwoordigen een grote diversiteit aan beroepen. Het gaat om maar liefst een kwart miljoen Nederlandse bedrijven, een miljoen beroepsbeoefenaren en een jaarlijkse omzet van zo’n € 127 miljard.

Manifest ‘Red de specialistische vakman’

Om aandacht te vragen voor hun problematiek overhandigden de 44 Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap (SOS Vakmanschap) aan Van Bijsterveldt, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het manifest ‘Red de specialistische vakman’. Zij roepen daarin op tot intensieve samenwerking om het kleinschalige, specialistische vakmanschap te behouden voor de toekomst. Ook verzoeken zij de minister om korte termijn een commissie in te stellen waarin onderwijs, bedrijfsleven en het ministerie gezamenlijk aan de slag gaan met concrete oplossingen voor deze problematiek.

Specialistische beroepen verdwijnen

Bedrijven in kleinschalige, specialistische ambachten worden in toenemende mate geconfronteerd met een stagnerende instroom van jongeren (ontgroening) en een groeiende uitstroom van oudere, ervaren medewerkers (vergrijzing). De Samenwerkende Organisaties Vakmanschap (SOS Vakmanschap) signaleren veralgemenisering van het beroepsonderwijs. Hierdoor dreigen tal van specialistische beroepen te verdwijnen, soms al op korte termijn.

Branches zijn volop bezig om te bekijken wat zij zelf kunnen doen om hun specialistische opleidingen te behouden. Hulp van de overheid is daarbij onmisbaar, onder meer om ruimte te scheppen binnen de regelgeving, de bekostiging te garanderen van arbeidsmarktrelevante opleidingen en het faciliteren van een leven lang leren.

Knowhow gaat verloren

De organisaties benadrukken in het manifest het enorme belang van het vakmanschap voor de Nederlandse economie en voor de samenleving en de maatregelen die daarom noodzakelijk zijn. Als de veralgemenisering niet tijdig een halt wordt toegeroepen, zal het steeds moeilijker worden om goed geschoolde vaklieden te vinden en zal er door de sterke vergrijzing in deze beroepen enorm veel knowhow verloren gaan.

Regeerakkoord

Tot genoegen van SOS Vakmanschap staat in het regeerakkoord:

  • dat ieder talent telt

  • dat prioriteit wordt gegeven aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs

  • dat er betere vakmensen nodig zijn voor de 21e eeuw en

  • dat de samenwerking van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zal worden versterkt

Bron: MKB Nederland