De belangrijkste punten uit het regeerakkoord voor ondernemers in het MKB

Regeerakkoord rond: meer ruimte voor financiering en export
VVD en PvdA hebben een regeerakkoord. Er komt meer aandacht voor internationale handel, green deals en microkrediet wordt uitgebreid tot 150.000 euro. De belangrijkste punten voor ondernemers op een rij.
Met het regeerakkoord 'Bruggen slaan' wil de nieuwe regering tot 2017, 16 miljard euro aan ombuigingen doorvoeren. Dat is duizend euro per Nederlander. Belangrijke punten in dit regeerakkoord zijn de hypotheekrenteaftrek en de inkomstenverschillen. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procent per jaar beperkt. De inkomstverschillen worden verkleind. De inkomens tot modaal gaan er gemiddeld 0,2 procent in koopkracht op vooruit, inkomens van rond de honderd duizend euro gaan juist 0,6 procent omlaag.  

Financiering en kredietverstrekking

 • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) wordt structureel gemaakt, met een garantieplafond van 400 miljoen euro per jaar. Zo blijven ondernemers in staat bankleningen aan te trekken en bankgaranties te verkrijgen.
 • Om kleine, startende ondernemers beter te kunnen helpen zal het kredietplafond van microfinanciering worden verhoogd van 50.000 naar 150.000 euro. Er zal met Qredits Microfinanciering Nederland en de banken een afspraak worden gemaakt om dit te bewerkstelligen.
 • De overheid maakt binnen het bestaande Innovatiefonds MKB+ ruimte om meer risicodragend vermogen aan jonge innovatieve bedrijven te kunnen verstrekken.
 • Nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals kredietunies, crowdfunding en MKB-obligaties zullen worden ondersteund via promotie, door het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving en door de inzet van kennis en bestaande instrumenten. 
 • De strenge kapitaaleisen aan banken blijven van kracht.

Internationaal Ondernemen

 • Er komt een minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee wordt het belang van samenhang tussen deze beleidsterreinen bevestigd. Meer hierover in de internationaal ondernemen desk.

 • De versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking krijgt onder meer vorm door het ontwikkelen van een fonds van 750 miljoen dat in de jaren 2014-2016 vanuit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking wordt gevoed. Hieruit kunnen investeringen in ontwikkelingslanden worden ondersteund, in het bijzonder die van het midden- en kleinbedrijf.

Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland pleitte al langer voor een minister voor internationale handel. "Een fulltime minister is niet meer dan logisch als ondernemers zoveel geld in het buitenland verdienen. Stevig overheidsbeleid inzake economische diplomatie en handelsbevordering, een goed bedrijfsleveninstrumentarium en duidelijke informatieverlening zijn nodig om de exportkansen aan te grijpen." 

Duurzaamheid

 • De aanpak van Green Deals wordt uitgebreid waardoor energiebesparing voor kantoren en bedrijven wordt bevorderd.
 • De stimulering van het gebruik van zonnepanelen wordt fiscaal gestimuleerd. 

Wet- en regelgeving

 • De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan gemeenten om nadere regels in te vullen.  
 • Het ontslagrecht wordt versoepeld.
 1. Er komt een nieuw ontslagsysteem met één ontslagroute: het UWV geeft bij voorgenomen opzegging binnen 4 weken een advies. De ontbinding van arbeidsovereenkomsten door de kantonrechter vervalt. De huidige opzegtermijnen blijven gehandhaafd.
 2. De regels die gelden voor ontslag blijven inhoudelijk hetzelfde. Wel mag bij CAO worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.
 3. De werkgever moet een “transitiebudget” betalen van een kwart maandloon per dienstjaar, tenzij het ontslag wordt gegeven wegens de slechte financiële positie van het bedrijf. Dat geldt voor alle contracten van langer dan een jaar.
 4. De werknemer kan het ontslag laten toetsen bij de rechter, waarbij het UWV advies zwaar weegt. Als de rechter het ontslag onterecht acht kan hij een schadevergoeding opleggen van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, tot maximaal 75.000 euro.
 5. Dit leidt per saldo tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Mobiel Werken

 • De forensentaks is van de baan. Dat wil zeggen dat er op dit punt niets verandert voor werkgevers.
 • Elektrische mobiliteit wordt gestimuleerd.
Reactie Ondernemingsorganisaties
De ondernemingsorganisaties van Nederland zijn gematigd positief over het regeerakkoord. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland steunen de voortvarendheid waarmee structurele ingrepen in langslepende dossiers als woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en bestuurlijke herindeling worden aangepakt. Verder zijn zij tevreden dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht.

Andere belangrijke punten uit het regeerakkoord:

 • De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden.
 • Het ontslagrecht ambtenaren wordt gelijk aan ontslagrecht van 'gewone' werknemers.
 • De huren gaan omhoog: voor inkomens tot 33.000 euro met 1,5 procent plus inflatie, tussen 33.000 en 43.000 met 2,5 procent plus inflatie en boven de 43.000 met 6,5 procent plus inflatie.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, ook voor bestaande gevallen. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek elk jaar met half procent verminderd.
 • Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent.
 • De assurantiebelasting wordt verhoogd.
 • De AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd.

 

Download het hele regeerakkoord 'Bruggen slaan' en lees het artikel 'Wat betekent het regeerakkoord voor zzp'ers?'


Biesheuvel: "De banenmotor moet nu weer op gang komen"

Voorzitter MKB-Nederland optimistisch over uitkomst verkiezingen
Met 41 zetels voor de VVD en 38 voor de PvdA is het bijna onontkomelijk dat beide partijen een coalitie gaan vormen. Wat betekent dit voor ondernemend...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten