Regeerakkoord: meer kredietruimte voor ondernemers

Strenge kapitaaleisen aan banken blijven van kracht

20 december 2012

Microkrediet wordt uitgebreid naar 150.000 euro en de overheid gaat nieuwe financieringsvormen actief ondersteunen. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord; alle kredietveranderingen op een rij.

Het belang van bedrijfsfinanciering wordt duidelijk genoemd in het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van de VVD en PvdA: 'Ondernemers hebben ruimte nodig om te groeien. Die kan met name verkregen worden door betere toegang tot krediet en kapitaal.' De regering gaat daarom een aantal regelingen uitbreiden.

 • Microfinanciering naar 150.000 euroOm kleine, startende ondernemers beter te kunnen helpen zal het kredietplafond van microfinanciering worden verhoogd van 50.000 naar 150.000 euro. Er zal met Qredits microfinanciering Nederland en de banken een afspraak worden gemaakt om dit te bewerkstelligen.

 • GO-regeling uitgebreidDe GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) wordt structureel gemaakt, met een garantieplafond van 400 miljoen euro per jaar. Zo blijven ondernemers in staat bankleningen aan te trekken en bankgaranties te verkrijgen.

 • Meer ruimte Innovatiefonds MKB+

  De overheid maakt binnen het bestaande Innovatiefonds MKB+ ruimte om meer risicodragend vermogen aan jonge innovatieve bedrijven te kunnen verstrekken.

 • Stimulering alternatieven

  Nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals kredietuniescrowdfunding en MKB-obligaties zullen worden ondersteund via promotie, door het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving en door de inzet van kennis en bestaande instrumenten.

Minder goed nieuws voor ondernemers op korte termijn is dat de strenge kapitaaleisen aan banken worden gehandhaafd door de nieuwe regering:

'Een gezonde financiële sector is onmisbaar voor het functioneren van onze economie. Maar als bankiers te grote risico’s nemen, kan dat onze economie ook grote schade toebrengen. Die ervaring hebben we en dat willen we niet nog eens meemaken. Daarom zetten we de fundamentele hervorming van de bankensector door, zodat banken weer een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de reële economie.'

 • Er komt een verplichte bankierseed met strenge sancties bij overtreding. 

 • Niet alleen topbankiers worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) gescreend, ook bankmedewerkers verantwoordelijk voor transacties met hoge risico’s worden gescreend.

 • Producten die niet in het belang zijn van de klant mogen niet worden verkocht. De zorgplicht van banken wordt wettelijk verankerd.

 • Op basis van het advies van de onlangs ingestelde commissie structuur Nederlandse banken komen er voorstellen om spaartegoeden van burgers beter te beschermen tegen risicovol bankieren.

 • Tussen 2013 en 2018 worden de kapitaaleisen voor banken (Basel III) geleidelijk verhoogd om de kans op financiële crises fors te verkleinen. Het groeipad voor de additionele buffers voor systeemrelevante banken (SIFI) worden naar voren gehaald om risico’s verder in te perken. Dat doet de regering op basis van een risico inschatting en een internationale vergelijking, mede met het oog op de concurrentiepositie.

Nederland wil europese bankenunie

 • Nederland steunt de stapsgewijze totstandkoming van een Europese bankenunie. Er dient zo snel mogelijk sprake te zijn van effectief Europees bankentoezicht en opschoning van balansen. Onder strikte voorwaarden kan daarbij directe bankensteun uit het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) aan de orde zijn. Sluitstuk is een gemeenschappelijke resolutiemechanisme en een Europees depositogarantiestelsel.

 • Voor organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd, is het verboden te speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten. Verzekeren tegen renterisico’s is wel toegestaan. Toezicht hierop vindt plaats bij de jaarlijkse accountantscontrole.

 • In Europa is een versterkte samenwerking op gang gekomen met het oog op een mogelijke heffing op de financiële sector. Nederland zal zich hierbij aansluiten op voorwaarde dat onze pensioenfondsen hiervan gevrijwaard blijven, er geen disproportionele samenloop is met de huidige bankenbelasting en de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten.

 • ABN AMRO kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond onderzoekt de regering ook andere opties dan een volledige beursgang.

 • De hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wordt wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning.

 • Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen belastingdienst en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst / Economische controledienst meer capaciteit.

Lees meer belangrijke veranderingen in het regeerakkoord voor ondernemers.

Auteur

Raphael Klees