Werkgevers willen aanpassing begrotingswet

Nieuwe wet kan schadelijk zijn voor economische groei

10 januari 2013 2 minuten

Werkgeversorganisaties pleiten voor een aanpassing van de nieuwe wet met begrotingsregels voor gemeenten, provincies en waterschappen.

De werkgevers vrezen dat de nieuwe wet 'bijzonder schadelijk' kan uitpakken wanneer als gevolg van de nieuwe wet de overheden investeringen zullen schrappen: "Nieuwe projecten, zoals wegen en gebouwen, worden dan relatief gemakkelijk geschrapt of op de lange baan geschoven." En dat terwijl een goede infrastructuur juist zo belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en doorvoerland. "En daardoor voor behoud en creatie van banen," aldus de werkgevers.

Investeringen afremmen

Voor een negatief effect waarschuwden het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorig jaar al met de vrees 900 miljoen minder te kunnen investeren volgend jaar. "Het zal de investeringen zeer afremmen. Dat heeft ook voor de economie en de economische groei ingrijpende consequenties", zo stelde Johan Remkes van het IPO. Daarom pleiten de werkgevers nu voor het invoeren van een aanpassing van de wet, via een 'micronorm' voor het heffen van belastingen bij de lokale overheden. Bij het heffen van de onroerendezaakbelasting (ozb) zouden individuele overheden in hun vrijheid om deze tarieven te bepalen weer moeten kunnen worden beperkt, aldus de werkgevers.

Instellen micronorm

Volgens de werkgevers hebben deze overheden nu, ondanks de krimpende economie, ten onrechte meer ruimte gekregen om de onroerendzaakbelastingen (ozb) te vergroten nadat hierover een landelijke norm (macronorm) werd ingevoerd. "Hoog tijd voor een micronorm die ervoor zorgt dat een gemeente in een jaar niet meer aan belastingen mag heffen dan het bedrag dat in het voorgaande jaar is geheven, gecorrigeerd met bijvoorbeeld inflatie", zo stellen de werkgevers.

Terugdringen begrotingstekort

Het kabinet heeft eind vorig jaar een wetsvoorstel (de Wet Houdbare overheidsfinanciën, 'Wet Hof') ingediend waarin Europese afspraken voor begrotingsdiscipline zijn uitgewerkt voor Nederland. Daarin staat dat ook gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren.

Middenweg tussen bezuinigen en investeren

De 'Wet Hof' bepaalt nu dat rijk en decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens Europese afspraken terug te dringen, waarbij slechts een begrotingstekort van 3 procent is toegestaan. De werkgevers benadrukken niet tegen deze begrotingsregel te zijn, maar vinden wel dat er gezocht moet worden naar een middenweg tussen bezuinigen en investeren in de economie.

Er komt een maximum van het nationale begrotingstekort voor alle decentrale overheden samen, dat voor volgend jaar ligt op 0,5 procent van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 3 miljard euro.

(Bron: nu.nl)