Wie zijn de Provinciale Staten?

Wat doen de Provinciale Staten voor ondernemers?

13 augustus 2012

De Provinciale Staten zijn één van de minst bekende volksvertegen-woordigingen van Nederland. Toch zijn ze wel degelijk van belang voor de mkb'er.

De Provinciale Staten zijn het dagelijkse bestuur van de provincie. Wat te groot is voor de gemeenten en te klein om er landelijk op in te springen, ligt bij het provinciebestuur. In het algemeen houdt dat in dat de bestuurders van de Provinciale Staten drie hoofdtaken hebben:

  • Ze stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid

  • Ze controleren de uitvoering van dat beleid

  • Ze zijn volksvertegenwoordiger

Ze zijn dus als het ware regisseur van de regio. 

Takenpakket

Het provinciale beleid houdt in dat de regeerders taken moeten vervullen op de volgende terreinen:

  • Ruimtelijke ordening

  • Natuur, milieu, water en landschap

  • Verkeer en vervoer

  • Stimulering van de regionale economie

  • Welzijn en cultuur

  • Toezicht op gemeenten, vooral op het financiële vlak.

  • Toezicht op de waterschappen

De punten die belangrijk zijn voor de mkb-ondernemer vallen meteen op. De Provinciale Staten maken bijvoorbeeld bestemmingsplannen waardoor jouw bedrijf misschien opeens wel op die gunstige locatie kunt komen. Ook kijken ze over de grenzen van gemeentes heen en zorgen ze voor regionale economische projecten. Een economie kan zo binnen de regio flink steviger worden. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het verkeer binnen de provincie, vooral de wegen die de steden verbinden. Het is dus een belangrijk vraagstuk om te zorgen dat je bereikbaar blijft.

Beleid in praktijk

De Provinciale Staten kiezen maximaal negen gedeputeerden voor een periode van vier jaar. Deze gedeputeerde staten vormen met de Commissaris der Koningin (benoemd door de Koningin zelf) het dagelijks bestuur van de provincie. Je kunt deze positie dus vergelijken met de wethouders in een gemeente die samen werken met de burgemeester. Ook gedeputeerden zijn ieder verantwoordelijk voor een apart beleidsterrein. De gedeputeerden leggen verantwoordelijkheid af aan de Provinciale Staten.

De Eerste Kamer

Naast de rol van regisseur hebben de leden van de Provinciale Staten ook nog een andere belangrijke rol. Ze kiezen namelijk eens in de vier jaar de 75 bestuurders van de Eerste Kamer. Dat de Eerste Kamer belangrijk is voor het landelijke beleid is al vaker gebleken. Elk Provinciale Statenlid stemt op een kandidaat. Dit gebeurd meestal drie maanden na de verkiezingen van de Provinciale Staten. Indirect heeft je stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen dus ook invloed op de landelijke politiek.