11 tips voor succesvol samenwerken

Maak van je team een goed geoliede machine

18 december 2020 5 minuten

Wat kun je doen om jouw team onverslaanbaar goed te maken? Deze 11 tips helpen je om van je team een goed geoliede samenwerkingsmachine te maken. Zelfs als we op afstand met elkaar moeten samenwerken.

Door het coronavirus is thuiswerken inmiddels de norm geworden. Je ziet elkaar niet meer fysiek en komt collega's niet meer tegen in de wandelgangen. Succesvol samenwerken kan dan een uitdaging worden. Met deze tips maak je - online en straks weer offline - van jouw team een goed geoliede samenwerkingsmachine.

1. Formuleer de missie en het doel

Teams die een gemeenschappelijke missie hebben en daarin geloven, doen het beter. Geef de teamleden een ambitieus doel en ze zullen een sterke focus krijgen op het resultaat en op de manieren om dat te bereiken. Het besef van elkaar afhankelijk te zijn versterkt de verbondenheid en de samenwerking. Kijk maar naar Formule 1-teams, symfonieorkesten of voetbalteams die in de Champions League uitkomen: wanneer het doel glashelder is, zullen de uiteenlopende karakters binnen een team (ook de grote ego’s) alles doen om dat doel te bereiken. Dus ook samenwerken.

2. Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving

Teams gedijen het beste in een sfeer van vertrouwen. Wanneer mensen zich durven uit te spreken, in de wetenschap dat er naar ze wordt geluisterd, zullen de teamprestaties beter worden. Bovendien geeft een veilige omgeving de creativiteit een boost; mensen worden in zulke omstandigheden letterlijk slimmer. Dat komt doordat ze de ruimte krijgen om zich te ontspannen en beter na te denken. Een sfeer van vertrouwen kweken vraagt om een structurele aanpak. De teamleden moeten worden uitgenodigd om, het liefst op gezette tijden, hun eventuele kritiek te spuien, waarbij iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat het geven van een mening geen negatieve gevolgen heeft. Vooral als jullie nu online samenwerken, moet je de veilige en vertrouwde omgeving extra benadrukken.

3. Geef aandacht en steun

In een recent onderzoek onder 67 teams in de Verenigde Staten en China bleek dat de kwaliteit van de teamprestaties verbetert als teamleden bereid zijn elkaar te helpen. Daarbij is het voorbeeld dat de teamleider geeft van enorme invloed. Geeft de teamleider zijn mensen actieve steun, dan groeit de kans dat de teamleden elkaar onderling ook meer gaan helpen. Dat kan online nog wel eens lastig zijn, maar juist op afstand is genoeg aandacht en steun belangrijk.

4. Beperk de belasting

Teams die goed functioneren krijgen gewoonlijk steeds meer werk: de teamleden lijken hun taken immers makkelijk aan te kunnen. Maar meestal loopt dat spaak. Een team heeft namelijk de ruimte nodig om onderling het werk af te stemmen en nieuwe taken onder de knie te krijgen. Worden er telkens weer andere en hogere doelen gesteld, dan gaat dat ten koste van de reflectie die nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Daardoor zakken de prestaties uiteindelijk in.

5. Zorg voor goed persoonlijk contact

Zonder goed persoonlijk contact kan een team niet gedijen. Voor het teamgevoel en een harmonieuze samenwerking is het van belang dat mensen elkaar ’s morgens simpelweg goedemorgen wensen en belangstelling voor elkaar tonen in plaats van meteen achter het beeldscherm te kruipen en Facebook te checken. Zonder aandacht voor de ander verdwijnt het inlevingsvermogen. Begin de dag dus met een persoonlijk momentje: begroet je teamleden elke dag met een moment van aandacht. Dat is op afstand nog belangrijker. Zet bijvoorbeeld een dagelijkse korte meeting op, waarin je elkaar je dagindeling vertelt en er ruimte is voor een persoonlijk verhaal. Dan merk je het snel wanneer iemand niet lekker in zijn vel zit.

6. Moedig oplossingsgerichte communicatie aan

In het reguliere onderwijs gaat het vaak om probleemgerichte communicatie: daarbij bespreken de teamleden de oorzaak van een probleem of gebeurtenis. Maar dat zorgt ervoor dat de actie die moet leiden tot de oplossing van het probleem, momentum verliest. Dat komt doordat er vaak verschillende meningen zijn over de oorzaak van dat probleem. Wanneer je voor een oplossingsgerichte aanpak kiest, nemen de teamleden de oorzaken gewoon aan. De focus van het team is dan de oplossing. Welk doel streven we na, op welke manier werken we daar naartoe en wat is ervoor nodig om het te bereiken? Daarbij is het essentieel dat iedereen het eens is over de gekozen oplossing zelf. Over de argumenten voor die oplossing hoef je het niet eens te zijn.

7. Faciliteer open dialoog

Een oplossingsgericht team stelt hogere eisen aan openheid, want de teamleden zijn onderling meer van elkaar afhankelijk – het is belangrijk om van elkaar te weten wie waarmee bezig is, welke resultaten worden geboekt en of er problemen dreigen of zijn ontstaan. Daarvoor moeten de teamleden eerlijk met elkaar kunnen communiceren. Een training communicatie- en feedbacktechnieken kan voorkomen dat teamleden uit schaamte of onwennigheid niet durven te melden dat ze in de problemen zitten of dreigen te raken.

8. Luister naar elkaar

Psychologen van onder meer het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology brachten in 2018 700 proefpersonen bijeen in kleine groepjes, die allerlei verschillende taken moesten uitvoeren. Sommige groepen waren samengesteld uit slimme mensen, andere uit minder slimme. Het onderzoek wees uit dat de groepen waarin de leden goed naar elkaar luisterden, de taken het best uitvoerden. Het intelligentieniveau deed er minder toe. Luisteren naar elkaar zorgt voor meer vindingrijkheid en betere groepsresultaten.

9. Bied ruimte om te leren

In een ideale situatie is een team in staat om de eigen boontjes te doppen en tegenslagen te overwinnen. Om een team op zo’n niveau te krijgen moeten de leden de ruimte krijgen om fouten en verkeerde inschattingen te maken, zonder dat de leiding ze meteen terugfluit. Van fouten en tegenslagen leer je essentiële lessen, ondanks de risico’s die eraan kleven. Wie zijn mensen de ruimte biedt om missers te maken en die zelf op te lossen, zal een onverslaanbaar team creëren.

10. Maak de processen overzichtelijk

Vooral in de ICT is de agile-methode succesvol. Maar die methode kun je ook prima toepassen in andere sectoren. Vooral in projecten, omdat je die kunt opdelen in overzichtelijke onderdelen (of, in agile-taal: ‘iteraties’ of ‘sprints’), die allemaal tot concrete resultaten leiden. Daardoor weet het team heel snel of het op de goede weg zit. Dat stimuleert het gevoel dat er vooruitgang wordt geboekt, waardoor de energie en de creativiteit toenemen. De agile-methode blijkt vooral goed geschikt voor grote projecten waarbij de randvoorwaarden nog vaag en veranderlijk zijn – dat zijn vaak de projecten waarin een team reddeloos kan vastlopen.

11. Is er heisa, accepteer die!

In elk groepsproces komen conflicten voor. Dat hoeft niet per se negatieve gevolgen te hebben; conflicten kunnen een team ook sterker maken. Medewerkers kunnen zo van elkaar leren en tot betere gezamenlijke beslissingen komen. Een botsing binnen het team betekent niet dat het team op de verkeerde weg is, mits de teamleden eraan werken om het gesprek aan te gaan over de conflictpunten. Het is belangrijk dat ze problemen willen oplossen om vervolgens samen verder te kunnen. Teams die in de conflictfase blijven steken, lopen het risico uit elkaar te groeien, met alle negatieve gevolgen van dien.