Wat is diversiteitsmanagement?

Registreren van personeel naar etniciteit levert beter personeelsbeleid op

27 mei 2013 2 minuten

Als werkgever ben je niet verplicht de etnische achtergrond van jouw werknemers schriftelijk vast te leggen. Toch blijft het van belang het personeelsbeleid af te stemmen op de diversiteit op de arbeidsmarkt.

Dit omdat de samenleving en de arbeidsmarkt steeds veelzijdiger worden. Registratie naar etniciteit levert naast de al bestaande registratie naar sekse en leeftijd voor jou relevante informatie op voor een evenwichtig en effectief personeelsbeleid op basis van diversiteitsmanagement.

Wat is diversiteitsmanagement?

Diversiteit op de werkvloer houdt in dat er verschillende werknemers zijn: vrouwen, mannen, allochtonen, autochtonen, jongeren, ouderen. Diversiteitsmanagement betekent dat een werkgever rekening houdt met de verschillen en de overeenkomsten tussen werknemers. De verschillende werknemers vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving en ieder neemt zijn eigen kennis, ervaring en talenten mee. Met diversiteitsmanagement streven organisaties dus naar een evenwichtige, diverse samenstelling van personeel op alle niveaus binnen de arbeidsorganisatie. Daarmee benutten ze de verschillen in leeftijd, geslacht en etniciteit optimaal.

Waarom registreren naar etniciteit?

De samenleving verandert en daarmee veranderen ook de arbeids- en afzetmarkt. Enkele redenen zijn:

 • Vergrijzing: het aandeel ouderen groeit. Het is belangrijk dat kennis en ervaring voor het bedrijf behouden blijven;

 • Ontgroening: het aantal jongeren in de hele bevolking neemt af;

 • Groei van de beroepsbevolking onder allochtonen in de komende decennia;

 • Het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt stijgt; 

Als werkgevers vastleggen hoeveel allochtonen, vrouwen, ouderen en jongeren er in hun bedrijf werken kan dat de basis vormen voor diversiteitsmanagement. Bij veel organisaties in binnen- en buitenland is diversiteitsmanagement een vast onderdeel van het personeelsbeleid. De ervaring leert dat deze organisaties een voorsprong hebben. Zowel intern als extern.

 • Een intern voordeel is dat medewerkers open, gemotiveerd en betrokken zijn omdat hun verscheidenheid wordt gewaardeerd.

 • Een extern voordeel is dat een diverse arbeidsorganisatie een afspiegeling van de samenleving is. Dat leidt tot een positief imago, zowel op de afzetmarkt als op de arbeidsmarkt.

Hoe doe je dat?

Gedegen diversiteitsmanagement begint – uiteraard – met de registratie van belangrijke gegevens.

 • een format waarin je verschillende personeelsgegevens kunt opnemen en combineren;

 • punten waar je aan moet denken als je werknemers wilt informeren en om medewerking wilt vragen (zie hieronder);

 • een registratieverklaring, waarin je vastlegt waarom je op etniciteit wilt registreren;  

Let op: de werknemer mag weigeren.

Je kunt (nieuwe) werknemers bijvoorbeeld per formulier vragen naar hun etniciteit. De volgende punten moeten daarbij aan de orde komen:

 • leg uit waarom je registratie belangrijk vindt ;

 • leg uit wat er met de informatie gebeurt;

 • geef expliciet aan dat iemand opgave van etniciteit ook kan weigeren en dat dit geen; invloed heeft op het wel of niet aannemen of de verdere loopbaan.