MKB Servicedesk Logo

Betere balans tussen werk en privé

Praktische tips voor meer evenwicht in je leven

Direct naar download

We kiezen tegenwoordig zelf waar en wanneer we willen werken. Werk en privé is dan niet langer strikt gescheiden. Maar dat brengt uitdagingen met zich mee. Een kwart van de ondernemers ligt vaker wakker over de balans tussen werk en privé dan over de toekomst van hun bedrijf. Hoe houd je als ondernemer een goede balans? In dit whitepaper:

  • De behoefte aan balans tussen werk en privé
  • Zo deel je je dag efficiënt in
  • Informatie zo efficiënt mogelijk verwerken
  • Ruim je bureau op!
  • Flexibel thuiswerken tijdens corona

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.