MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij marketing

De basis voor succesvolle klantrelaties

Direct naar download

Marketing is de sleutel tot ondernemerssucces. Maar hoe pak je het aan? Zo praktisch mogelijk en met een concreet plan natuurlijk. In dit whitepaper helpen we je om te starten met marketing: wat is het, welke doelen wil je met jouw marketing bereiken en hoe ga je aan de slag?

In dit whitepaper:

  • Wat is marketing?
  • De basis van marketing
  • 9 pijlers onder het marketingplan

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.