Schade door werkzaamheden aan een brug, sluis of weg. En nu?

Column | Schadeverzoeken
Ondernemers kunnen schade lijden door onderhoudswerkzaamheden aan een brug, sluis of weg. Wat doe je eraan? Onderneem je actie of laat je je kansen voorbijgaan?
 
Onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan een brug, sluis of weg kunnen nadelig voor je uitpakken. Hopelijk heeft de gemeente je van tevoren op de hoogte gesteld van de komende werkzaamheden, zodat je voorzorgsmaatregelen hebt kunnen nemen. Bijvoorbeeld door je klanten via een sms of email hiervan tijdig op de hoogte te stellen en de gemeente te vragen om omleidingsborden te plaatsen. Omzetschade voorkomen is beter dan genezen.
 
Niet te voorkomen
Je hebt diverse voorzorgsmaatregelen kunnen treffen, maar achteraf blijkt dat de werkzaamheden aan de weg ten behoeve van de herinrichting van de stad hebben geleid tot flinke omzetschade. In dat geval kan je de gemeente verzoeken om vergoeding van de door jou geleden omzetschade. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je onverwachts geconfronteerd wordt met omzetschade. Hierbij kan worden gedacht aan het bedrijfsleven dat onverwacht geconfronteerd werd met een stremming in het Twentekanaal, waardoor de vaarweg niet gebruikt kon worden door de binnenvaart.
 
Schadeverzoek algemeen
De meeste gemeenten hebben helaas geen regels, zoals een verordening, vastgesteld voor het doen van een schadeverzoek bij schade door werkzaamheden aan de infrastructuur. Het is dan lastig te beoordelen welke regels dan in acht genomen moeten worden. Het is raadzaam je in die situatie te laten adviseren door een deskundige. Om het de ondernemer straks gemakkelijk te maken is er een wetsvoorstel ingediend.  Daarover de volgende keer meer.
 
Schadeverzoek ingeval van een verordening
Gelukkig hebben sommige gemeenten wel een verordening vastgesteld. In die gevallen moet het college een besluit nemen en hierbij de regels van de verordening en die van de Algemene wet bestuursrecht in acht nemen. Tegen een afwijzing kun je een bezwaarschrift indienen zonder een advocaat te hoeven inschakelen.
 
Schadeverzoek Nadeelcompensatieregeling Verkeer en Waterstaat 1999
Je kan in bepaalde gevallen ook een schadeverzoek indienen op grond van de Nadeelcompensatieregeling Verkeer en Waterstaat 1999. Minister Schultz van Haegen heeft bepaald dat deze regeling ook betrekking heeft op de schade die het bedrijfsleven geleden heeft als gevolg van de stremming van het Twentekanaal.  Tot nu toe zijn zeven verzoeken ingediend. De bedragen variëren van € 6.000 tot € 20.000 per verzoeker (zie de brief van Minister Schultz van Haegen aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 21 februari 2012, compensatieregeling gestremde sluis Eefde).
 
Voorschot
In sommige gevallen kan je de overheid  vragen om een voorschot.  Zo staat op de website van Rijkswaterstaat dat als je in een financiële noodsituatie verkeert als gevolg van de gestremde sluis Eefde een beroep kan doen op de voorschotbepaling, zoals deze is opgenomen in de Nadeelcompensatieregeling Verkeer en Waterstaat 1999.
 
Laat geen kansen liggen en maak gebruik van de regelingen. Dat kan met terugwerkende kracht.

Meer gedupeerde winkeliers door opengebroken straten

Ondernemers lopen omzet mis
Opgebroken straten hebben in 2007 volgens onderzoek door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) voor financiële schade gezorgd bij de helft van de...

Driekwart detaillisten heeft last van hinder gemeente

Bijna altijd sprake van omzetverlies
Heb je last van hinder door graafwerkzaamheden van de gemeente? Je bent niet de enige. Bijna driekwart van de detaillisten heeft er de afgelopen vijf...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten