Oh oh, algemene voorwaarden...

Column | Ilse Feenstra

15 juli 2010

In de afgelopen periode heb ik aan aantal keer met de algemene voorwaarden-problematiek te maken gehad. Telkens weer verbaas ik me over het soms wat oubollige karakter van onze wet en de manier waarop die wordt geïnterpreteerd.

De case

Wat was het geval? Kluwer heeft al sinds 1996 met Worp meerdere overeenkomsten gesloten. Op de facturen van Kluwer stond tot op heden ook altijd vermeld dat op haar werkzaamheden haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van Rechtbank Amsterdam en kunnen daar door iedereen worden opgevraagd. Ook zijn deze algemene voorwaarden te lezen op haar website. Goed geregeld dus, dacht Kluwer, en bij het eerste de beste geschil met Worp beriep zij zich dan ook op haar algemene voorwaarden. 

Worp was echter van mening dat de algemene voorwaarden van Kluwer niet van toepassing waren op de tussen hen gesloten overeenkomst. Volgens Worp zijn de algemene voorwaarden in het verleden nooit aan haar ‘ter hand gesteld’. Daarom moeten de (bedingen in de) algemene voorwaarden vernietigd worden. Worp stelde dat haar nooit een ‘redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen’, op de manier zoals de wet deze opsomt.  

De voorwaarden stonden toch op de website?

Een beding in de algemene voorwaarden is inderdaad vernietigbaar (onder andere) indien de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Volgens de wet is hiervan sprake wanneer de algemene voorwaarden voor of (uiterlijk) bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Volgens Kluwer had zij aan Worp wel degelijk de mogelijkheid geboden van haar algemene voorwaarden kennis te nemen. De voorwaarden stonden toch duidelijk te lezen op haar website? 

Alleen op de website is niet genoeg

Onvoldoende, zo oordeelde Rechtbank Zwolle-Lelystad. Volgens de rechtbank is het namelijk van belang dat de voorwaarden (tijdig!) ter hand zijn gesteld. Het doet er dan niet toe of de mogelijkheid tot kennisname is geboden. Nu de algemene voorwaarden niet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst ‘ter hand zijn gesteld’, zijn de algemene voorwaarden in beginsel vernietigbaar. Kluwer had dus haar algemene voorwaarden (eventueel langs de elektronische weg) ‘voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter beschikking moeten stellen aan Worp op een zodanige wijze dat deze door Worp kan worden opgeslagen en ook op een later tijdstip voor haar toegankelijk zijn’. Kluwer had de algemene voorwaarden dus op zijn minst tijdig moeten toezenden per e-mail.  

Regels blijven regels

Toch gek: al sinds 1996 deden partijen zaken met elkaar en sinds het bestaan van het internet kon Worp de algemene voorwaarden van Kluwer doornemen en aan de bel trekken als zij zich niet kon vinden in deze voorwaarden. Maar zo praktisch werkt het recht dus kennelijk niet. Regels blijven regels. Vergeet dus niet jouw algemene voorwaarden tijdig ter hand te stellen aan alle wederpartijen waarmee je zaken doet. Want, zo blijkt maar weer, alleen denken dat je alles (juridisch) goed hebt geregeld is dus niet voldoende.

Ilse Feenstra

Trevi Advocaten