Gebruiksvoorwaarden website MKB Servicedesk

 1. MKB Servicedesk is onderdeel van Van Spaendonck Groep B.V. (KvK 18013755), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg (5037AA) (hierna: ‘MKB Servicedesk’), aan het Reitseplein 1.
 2. Op jouw bezoek aan en gebruik van bezoeker van de website https://www.mkbservicedesk.nl/ (hierna: ‘de Website’) zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die je hieronder kunt lezen en hier kunt downloaden.
 3. Deze gebruiksvoorwaarden in combinatie met onze privacyverklaring regelen de relatie tussen MKB Servicedesk en jou in verband met jouw bezoek aan en het gebruik van de Website. De gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring gelden steeds als je een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de Website.
 4. De informatie die je op of via de Website vindt, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan je geen rechten ontlenen en je dient deze informatie niet als advies te beschouwen. De inhoud van de Website is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 5. De Website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van MKB Servicedesk wordt beschermd. Als je gebruik wil maken (waaronder in ieder geval wordt verstaan het kopiëren) van informatie op de Website dien je vooraf toestemming te verkrijgen van MKB Servicedesk.
 6. Jouw bezoek aan en het gebruik van de Website is op eigen risico. MKB Servicedesk biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, presentatie, continue bereikbaarheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op en/of via de Website. MKB Servicedesk sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.
 7. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de Website, zijn die van de auteur(s) en niet die van MKB Servicedesk, de websitebeheerder, of de internetprovider. MKB Servicedesk sluit aansprakelijk uit voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
 8. De Website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor jouw gemak en om nadere informatie te geven. Zij betekenen niet dat MKB Servicedesk de gelinkte websites onderschrijft of ondersteunt, of dat de aangekondigde goederen of diensten voor jou geschikt zijn. Het bezoeken en/of gebruiken van een gelinkte website is voor jouw eigen rekening en risico.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding die je op MKB Servicedesk mocht hebben, heeft een verjaringstermijn van een (1) jaar. De termijn zal direct gaan lopen na de dag waarop je met de schade bekend bent geworden.
 10. Iedere aansprakelijkheid van MKB Servicedesk is beperkt tot zover onze verzekering dekking biedt. Bovendien is de aansprakelijkheid van MKB Servicedesk steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald. Met dien verstande dat in het geval de verzekeraar – om welke reden dan ook – geen dekking biedt, de hoogte van de door MKB Servicedesk te betalen (schade)vergoeding, op welke grondslag dan ook, nooit hoger zal zijn dan € 10.000,00.
 11. MKB Servicedesk sluit tevens aansprakelijkheid uit voor indirecte schade waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden en reputatieschade.
 12. Op jouw bezoek aan en/of gebruik van de Website en alle geschillen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen jou en MKB Servicedesk.
Gebruiksvoorwaarden Downloaden