Aanbestedingen en inkoop: wat is lokaal voor het mkb mogelijk?

Column Karin van IJsselmuide | Kennismanager/trainer NEVI

16 mei 2017

De gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 in werking getreden. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf ervaren vaak nadelige effecten van de Aanbestedingswet. Dat ligt niet zozeer aan de wet zelf als wel aan de (lokale) toepassing ervan.

Eerste hulp bij slim inkopen

Contractmanagement

De oorzaken zijn heel divers, maar door de inkoop op een professionele manier te benaderen kom je al een heel eind. Het is daarom goed om daar als mkb'er weet van te hebben, zodat je in gesprek met je lokale aanbestedende diensten goed voor de dag komt en hen van tips kan voorzien. Lokaal is er wel degelijk een en ander mogelijk voor het mkb.

Publieke inkooppraktijk

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet is voor het mkb de toegang tot aanbestedingen te verbeteren, maar de overheid mag volgens deze wet geen enkel bedrijf en dus ook geen enkele mkb-leverancier voortrekken. Met de Gids Proportionaliteit in de hand zijn er echter veel mogelijkheden voor het mkb om succesvoller mee te dingen naar opdrachten, door aandacht te besteden aan het inkoopbeleid en inkoopproces. Hier zit dus ook meteen rechtmatig en doelmatig de ruimte voor jouw lokale aanbestedende dienst. Door op verschillende manieren professioneel met inkoop om te gaan, kan door iedereen op een succesvolle manier mkb-vriendelijk worden aanbesteed. Denk hierbij aan zaken als: functioneel specificeren, marktonderzoek, past performance, keuzes rondom procedures, percelen, eisen, criteria.

Lokaal inkoopbeleid

In het lokale inkoopbeleid kan worden opgenomen dat bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen bij voorkeur offertes worden aangevraagd bij lokale ondernemers. Wanneer er onvoldoende geschikte lokale ondernemers zijn, niet-marktconforme aanbiedingen worden ontvangen of steeds dezelfde ondernemer de opdracht krijgt, moet hier uiteraard wel van afgeweken kunnen worden. Het beleid schrijft dus niet ‘moeten’ voor maar ‘kunnen’ of ‘streven naar’. Achteraf kan dit worden verantwoord als bijvoorbeeld (door de interne controle) onderzoek wordt gedaan naar de rechtmatigheid van de uitvoering.

Tips voor lokaal inkopen

Bij een lokale uitwerking is het goed om de volgende punten te denken:

  • proportionaliteit ten aanzien van keuzeprocedures en niet proberen percelen te knippen of op te splitsen om onder de Europese aanbesteding uit te komen, maar wel in percelen wegzetten;

  • de overheid kan, voorafgaande aan een aanbesteding, de dialoog aangaan met het mkb. Denk bijvoorbeeld aan een marktconsultatie voorafgaande aan een aanbesteding of door een aanbestedingskalender aangeven welke projecten of opdrachten er de komende jaren aankomen;

  • professioneel inkopen en aanbesteden houdt ook in dat geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria niet door elkaar worden gebruikt;

  • gemeente en lokale ondernemers evalueren gezamenlijke aanbestedingsprocedure en contractperiode;

  • probeer de administratieve lastendruk bij aanbestedingen zo beperkt mogelijk te houden;

  • laat ondernemers kennis maken met de wettelijke procedures en een juiste (en goede) voorbereiding zodat (ook) ongeldige inschrijvingen voorkomen worden;

  • nodig bij meervoudig onderhandse aanbestedingen in ieder geval standaard twee of drie lokale ondernemers uit. Bij gemeenschappelijke regelingen kan een dergelijke ‘vertaalslag’ gemaakt worden naar regionaal;

  • let er bij het opstellen van selectie- en gunningscrietria op dat deze niet zodanig zijn geformuleerd dat het voor (kleindere) lokale ondernemers (in)direct onmogelijk wordt gemaakt om mee te doen;

  • stel een ‘databank’ of  ‘bidbook’ van lokale ondernemers op, dat kan dienen als database voor het benaderen en/of selecteren van lokale ondernemers

Met bovenstaande tips in de hand geef je als mkb'er aan graag mee te willen denken met je aanbestedende dienst. Dat is wat een inkoper graag wil, een leverancier die meedenkt en met oplossingen komt.

Karin van IJsselmuide

Kennismanager/trainer NEVI

k.vanijsselmuide@nevi.nl