Ontslagvergoeding verlagen naar half maandsalaris

Werkgeversorganisaties adviseren kabinet

15 december 2009

Werkgeversorganisaties willen het kabinetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht op een aantal punten aanpassen. Zij stellen een lagere ontslagvergoeding voor (een half maandsalaris per gewerkt jaar in plaats van een maandsalaris) en willen aparte regelingen voor lagere inkomens en werknemers boven de 40 jaar schrappen.

Overbrugging nieuwe baan

De werkgeversorganisaties verwachten dat er een permanente schaarste op de arbeidsmarkt blijft. Een ontslagvergoeding van een half maandsalaris per jaar (bovenop de WW-uitkering) is dan voldoende om de periode naar een nieuwe baan te overbruggen. Betrokken instituties zullen alles op alles zetten om werkzoekenden te begeleiden naar een nieuwe baan of naar scholing. Heeft een werkgever onvoldoende scholingsmogelijkheden aangeboden, dan wordt de vergoeding verhoogd naar driekwart maandsalaris.

Ook voor lage inkomens

Het maximum van een jaarsalaris moet ook voor de lagere inkomens gelden, vinden de werkgeversorganisaties. Het kabinet biedt een minimum van 75.000 euro. In hun advies schrijven de drie dat zij menen dat ook voor deze groep een jaarsalaris voldoende moet zijn om de werkloosheidsperiode te overbruggen. Zij wijzen daarbij op de verhoogde WW-uitkering, de activerende houding van de uitkeringsinstanties en de activiteiten van de werknemer zelf.

Leeftijdsfactor

De leeftijdsfactor die het kabinet hanteert (werknemers ouder dan 40 of 50 krijgen bij ontslag voor de dienstjaren boven die leeftijd respectievelijk anderhalf maandsalaris en twee salarissen mee) vinden de werkgevers niet passen in het participatiebeleid van het kabinet om iedereen aan het werk te krijgen. Dit soort regelingen hindert het in dienst nemen van oudere werknemers. Het valt evenmin te rechtvaardigen tegenover andere generaties. Het voorstel van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland is om de leeftijdsfactor af te bouwen in bijvoorbeeld vijf jaar tijd.

De vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben een eigen advies uitgebracht. Zij konden het in de Stichting van de Arbeid met de werkgeversorganisaties niet eens worden over een gezamenlijk advies.

Lees ook: