Aannemen van personeel met functiebeperking

Regels en kortingen rondom medewerkers met een ziekte of handicap

invalideparkeerplaats, rolstoel, handicap

Heb je er weleens over gedacht om een medewerker met een ziekte of beperking aan te nemen? Als een nieuwe medewerker een functiebeperking heeft, zijn er interessante loonvoordelen te behalen.

Sollicitatie

Je mag een sollicitant niet vragen naar zijn gezondheid of handicap, zelfs niet als dit duidelijk te zien is. Wel mag en soms moet hij het zelf aangeven tijdens de sollicitatie. Bij sommige beperkingen kun je gebruik maken van een regeling, die - als je sollicitant aangeeft deze beperking te hebben - meteen kan worden aangevraagd/toegepast. Is je nieuwe werknemer twee maanden in dienst geweest, dan mag je vragen of de no-riskpolis/premiekorting van toepassing is. (Let op: Je mag niet vragen hoe zijn gezondheid is en of er sprake is van een ziekte handicap). Je werknemer is verplicht om te vertellen of de no riskpolis/premiekorting kan worden toegepast. 

Premiekorting werknemers met functiebeperking

In sommige gevallen mag je dus voor bepaalde werknemers een premiekorting toepassen, wel moet je dan aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Het moet gaan om werknemers die en/of:

 • een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben;

 • een uitkering of arbeidsondersteuning vanuit de Wet Wajong ontvangen

 • een indicatie hebben voor werken via de Wet sociale werkvoorziening

 • volgens UWV WERKbedrijf een structurele functionele beperking hebben en voor wie de gemeente verantwoordelijk is voor re-integratie

 • jonger zijn dan 18 jaar en in het onderwijs door ziekte of handicap belemmeringen hebben ondervonden en bij jou in dienst komen, binnen vijf jaar na het verlaten van het onderwijs

 • ouder zijn dan 18 jaar en in het onderwijs door ziekte of handicap belemmeringen hebben ondervonden, geen recht hebben op een uitkering of arbeidsondersteuning vanuit de Wet Wajong en binnen vijf jaar na het verlaten van het onderwijs bij je aan de slag gaan

 • bij de WIA-beoordeling minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden, geen passend werk kunnen doen bij de werkgever waar zij ziek zijn geworden en binnen vijf jaar bij jou gaan werken.

 • Of om werknemers die je in dienst houdt, dieterwijl ze bij jou werkten, recht hebben gekregen op een WIA-uitkering en het werk bij je hervatten.

Om welk bedrag gaat het?

 • Heb, of neem je in 2017 een werknemer met een arbeidshandicap aan, dan heb je recht op een premiekorting van 7000 euro per jaar bij een dienstverband van minimaal 36 uur. 

 • Heb, of neem je een jonggehandicapte in dienst die je vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon (loondispensatie), dan is de korting voor zo'n werknemer maximaal 3500 euro per jaar, bij een werkweek van minstens 36 uur. 

 • Werkt je personeelslid minder dan 36 uur, dan moet je de premiekorting evenredig verlagen. De korting kan in ieder geval nooit meer zijn dat het bedrag aan premies dat je betaalt.

Hoe lang

 • Als de werknemer al in dienst was en zijn werk geheel of gedeeltelijk hervat dan mag je de premiekorting één jaar toepassen.

 • Als de werknemer in dienst wordt genomen en voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dan mag je de premiekorting maximaal drie jaar toepassen.

De premiekorting kun je toepassen op de WAO-/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW.

Financieel risico

Het kan zijn dat voor je nieuwe medewerker een 'no-riskpolis' (Ziektewet-uitkering) van het UWV geldt. Daardoor heb je de eerste vijf jaar aanzienlijk minder financiële risico’s als je nieuwe werknemer om wat voor reden dan ook ziek of afbeidsongeschikt wordt. In dat geval ontvang je van het UWV namelijk een ziektewet-uitkering. Komt de werknemer in de WIA terecht, dan gaat je premie voor de WIA niet omhoog. De no-riskpolis hoeft niet apart van tevoren worden aangevraagd. Word je werknemer ziek, dan meld je dat uiterlijk op de vierde werkdag bij UWV. Je werknemer komt in aanmerking voor de no-riskpolis indien hij of zij:

 • onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband een WIA-uitkering had

 • onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband een WSW-indicatie had

 • eerder de wachttijd van de WIA heeft doorlopen, maar geen recht had op een WIA-uitkering omdat de werknemer minder dan 35 procent arbeidsongeschikt was en binnen vijf jaar daarna bij een nieuw werkgever (jou) in dienst is gekomen

 • naar oordeel van het UWV WERKbedrijf direct voorafgaand aan zijn dienstbetrekking een structurele functionele beperking had. De werknemers valt daardoor onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W, of is eerder door gemeente of CWI arbeidsgehandicapt verklaard.

 • een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen. Dan geldt de 'no riskpolis'  voor zijn of haar hele werkzame leven. Ook als de werknemer (opnieuw) gaat werken.

 • uiterlijk vijf jaar voor het dienstverband een WAO of WIA-uitkering had

Nogmaals, er zijn heel wat redenen om een ziektewet-uitkering aan te vragen en het is raadzaam om de site van UWV en specifiek de regels omtrent het aanvragen van een ziektewet-uitkering eens goed te lezen.

Openheid van zaken

Het is een goed idee om bij twijfel na twee maanden dienst een werknemer te vragen of er aanspraak gedaan kan worden op no riskpolis. Het is namelijk zo dat als je werknemer er niet zelf over begint en je het niet vraagt dat je én drie jaar premiekorting misloopt op WAO/WIA/WW en ook zijn loon moet doorbetalen als hij ziek zou worden. Was het feit dat hij in de afgelopen vijf jaar een WAO of ooit Wajong uitkering heeft gehad wel bekend dan was er naast de premiekorting ook nog een 'no riskpolis' van kracht waardoor de financiële risico’s grotendeels door het UWV worden gedragen. Bewaar de schriftelijke 'eigen verklaring' in het personeelsdossieren vraag de werknemer eventueel om correspondentie waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voor het recht op premiekorting/no-riskpolis voldoet. Als de werknemer niet meer weet hoe zijn arbeidsongeschiktheidverleden was, kun je een machtiging laten tekenen en die gegevens opvragen bij het UWV.

Nieuw Initiatief

Mooi nieuw initiatief is het platform NationaleTalentenbank.nl. Een website met beschikbare kandidaten en hun kwaliteiten. Het is een soort marktplaats waar je gericht kunt zoeken naar de juiste talenten. Plus handige info over regelingen en voorschriften.  

Wat vind je van dit artikel?