Voor welke activiteiten gelden de aanbestedingsregels?

Alle activiteiten en uitzonderingen op een rij

28 augustus 2012

Een overheidsopdracht is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een tegenprestatie is overeengekomen. Welke tegenprestaties vallen onder het aanbestedingsrecht?

De opdrachten kunnen betreffen:

  • Werk: opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering en/of het ontwerp van het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, bijvoorbeeld een gebouw;

  • Leveringen: opdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten, bijvoorbeeld het leveren van een partij goederen;

  • Diensten: andere (overheids)opdrachten dan werken of leveringen. 

De drempelbedragen worden eens per twee jaar vastgesteld. Wordt de waarde van de opdracht door de aanbestedende dienst geraamd boven de drempelwaarde, dan is de aanbestedende dienst verplicht om Europees aan te besteden.

Nutssectoren

Voor de zogenaamde “Nutssectoren” (Openbaar vervoer, gas, warmte, etc.) geldt een andere Europese Richtlijn en andere Nederlandse regelgeving dan voor de “klassieke sectoren”. Deze laatste sectoren zijn feitelijk alle overige branches, buiten de nutssectoren.

Uitgezonderde opdrachten

Er zijn ook opdrachten die zijn uitgezonderd van het aanbestedingsrecht. Deze vind je in de artikelen 10-17 van het Bao (vergelijk artikelen 15-25 van het Bass voor Nutssectoren) .