Hoe worden de drempelbedragen bij aanbestedingen bepaald?

Het overzicht voor 2010 - 2011

21 januari 2013

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden vastgesteld. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed.

In het kader van de Europese wetgeving zijn begrippen als “vrij verkeer” van “goederen, werknemers, personen en diensten” geïntroduceerd. Om de Europese markt open te stellen voor iedereen, is vanuit Europa het aanbestedingsrecht opgelegd aan de individuele landen. De Europese Richtlijnen (Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten (2004/18EG) en Richtlijn Nutssectoren (2004/17EG)) zijn “omgezet” naar Nederlandse wetgeving.

Drempelwaarden 2010 - 2011

De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. Per 1 januari 2010 zijn de drempelbedragen waarboven opdrachten Europees aanbesteed moeten worden, opnieuw vastgesteld.

###TABEL HIER INVOEGEN###

De drempelbedragen hebben betrekking op de geraamde waarde van de totale opdracht, exclusief BTW.

Splitsing van de opdracht Splitsing van een opdracht door de aanbesteder om onder de drempel uit te komen is niet toegestaan. In de praktijk leidt dit nog wel eens tot discussie. Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen of verschillende onderdelen in feite één samenhangend geheel zijn.

In voorkomende gevallen kun je dit melden bij de aanbestedingsdesk. Ook wanneer je erachter komt dat niet is aanbesteed, terwijl dat wel had gemoeten, dan kun je dit melden bij de aanbestedingsdesk.

Niet-Europese aanbesteding Blijft de waarde van de opdracht onder de drempelbedragen, dan zijn aanbestedende diensten niet verplicht om Europees aan te besteden. Het Bao en Bass (en de Europese richtlijnen) zijn dan niet van toepassing.

Toch hebben veel aanbesteders (zoals bijvoorbeeld gemeentes) eigen beleidsregels die toch verplichten tot het volgen van een bepaalde vorm van aanbestedingsprocedure, zoals bijvoorbeeld het opvragen van meerdere offertes.

Besluit de aanbesteder om de opdracht (onder de drempelwaarde) wel aan te besteden, dan moet deze de beginselen van aanbestedingsrecht (gelijkheid en transparantie) in acht nemen. Veel aanbestedingsregels, die immers een uitvloeisel zijn van deze beginselen, zijn op deze manier wel van toepassing.