Werkgever betaalt maandelijks minstens € 225 meer loonkosten per minimumloner

Effect grootst in horeca, detailhandel en het agrarisch bedrijf

horeca-bediende-man-broodjes-cafe-restaurant-medewerker

De verhoging van het minimumloon heeft gevolgen voor veel werkgevers in Nederland. De personeelskosten voor een minimumloner stijgen in 2023 met zo’n € 225 per maand. Die verhoging zal het meest voelbaar zijn in de horeca, detailhandel en het agrarisch bedrijf. Dat zijn een paar conclusies van Loket.nl, dat de effecten van de minimumloonstijging onderzocht.

Loonkosten minimumloner omhoog

In 2023 stijgen de directe loonkosten van een 21-jarige minimumloner naar ruim € 2.408 per maand. Dat meldt Loket.nl, onderdeel van Van Spaendonck Groep, dat de loonberekeningen voor ruim 1,2 miljoen Nederlanders doet. In 2022 was dit nog zo'n € 2.182 per maand, een stijging van bijna € 226. De werknemer ontvangt een brutoloon van € 1.934,40.

Bij de berekening is geen rekening gehouden met indexatie en eventuele wijzigingen in pensioenen of andere indirecte loonkosten. Daarnaast is ervan uitgegaan dat werknemers de loonheffingskorting hebben toegepast.

Horeca, detailhandel en agrarisch bedrijf merken het meest

De loonkostenstijging is voelbaar bij veel werkgevers in Nederland. In het Nederlandse mkb verdient 13% van de werkzame beroepsbevolking het minimumloon. Maar de horeca, detailhandel en ambachten en het agrarisch bedrijf merken het meest van de stijging. Zij vertegenwoordigen bijna de helft (47,5%) van alle minimumloners in het mkb.

Binnen deze sectoren werken medewerkers met de volgende functies het vaakst voor het minimumloon.

Gevolgen voor het loongebouw nog onbekend

De personeelskosten voor minimumloners stijgen dus met ruim € 225. Maar welk effect heeft de stijging van het minimumloon op het gehele salarishuis? Die impact kan behoorlijk groot zijn en kan leiden tot een bredere toename in personeelskosten. 

Een voorbeeld: een werkgever heeft een medewerker in dienst die in 2022 5% meer verdiende dan het minimumloon. Dat loon wordt nu het minimumloon, maar de werkgever kan zich genoodzaakt voelen ook deze werknemer 5% loonsverhoging te bieden, zodat deze niet het minimumloon verdient.

Zo zullen veel werkgevers met medewerkers die in 2022 tot 10% meer verdienden dan het minimumloon, hun salarisstructuur naar verwachting ombouwen. Onderstaande tabel laat zien wat de loonkosten zijn van medewerkers die 10% meer dan het minimumloon verdienen.

WerknemerLoonkosten 2022Loonkosten 2023Verschil loonkostenVerschil in %
Minimumloon (v.a. 21 jaar)€ 2182,61€ 2.408,52€ 225,9110,35%
Minimumloon + 10%€ 2.404,07€ 2.649,37€ 245,3010,20%

Met de eerste verloningen van 2023 zal dat effect nog duidelijk moeten worden.

Minimumloon omhoog, enkele werkgeverslasten omlaag

De minimumloonstijging komt dus op rekening van de ondernemer. Daartegenover staat een lastenverlichting voor werkgevers, aangekondigd door het kabinet in het Belastingplan 2023. Deze verlaging van de werkgeverslasten zit met name in:

  • Verlaging Aof-premie voor kleine werkgevers

  • Vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd (in 2023 tijdelijk naar 3% bij een loonsom tot € 400.000)

  • Eenmalige verhoging Lage-InkomensVoordeel (LIV) voor 2022 met terugwerkende kracht

Minimumloners gaan er netto het meest op vooruit

Uit eerder onderzoek bleek dat elke werknemer in Nederland er minimaal € 85 netto per maand op vooruit gaat. Maar werknemers met het minimumloon gaan er zelfs ruim € 200 per maand op vooruit. 

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.