Wat is het effect van een rechtzaak?

Welke invloed heeft de uitspraak op een aanbesteding?

21 januari 2013

Als je het niet eens bent met een aanbestedingsprocedure, dan kun je naar de rechter stappen. Stel dat je gelijk krijgt van de rechter, wat is dan het effect van de uitspraak? Krijg je dan de opdracht of moet het werk opnieuw worden aanbesteed?

De rechter zal de zaak beoordelen aan de hand van feiten en omstandigheden die door beide partijen worden aangedragen. Als ondernemer zul je je vordering moeten inkleden met argumenten. Een aantal veel voorkomende vorderingen worden hieronder genoemd.

Gunning aan inschrijver

Als ondernemer heeft het weinig zin om te eisen dat de opdracht aan jou gegund had moeten worden. Dat heeft er mee te maken dat de aanbestedende dienst vrij is om de betreffende opdracht al dan niet te gunnen aan de winnaar van de aanbesteding. Die vrijheid om de opdracht niet te gunnen geldt voor elke aanbesteding, ongeacht of er een juridische procedure wordt gestart of niet.

Wanneer de aanbesteder de opdracht helemaal niet heeft toegekend aan een partij die deelnam aan de eerste ronde, dan is er wel onrechtmatig gehandeld. Je kunt in dit geval een rechtzaak starten.

Herbeoordeling na voorgenomen gunning

Wanneer er volgens jou een fout is gemaakt bij de beoordeling van de inschrijving, dan kun je vorderen dat de offerte opnieuw beoordeeld moet worden. De rechter doet dat vrijwel nooit zelf, maar zal meestal de aanbestedende dienst gebieden om tot herbeoordeling over te gaan.

Eventueel kan een (externe) beoordelingscommissie worden benoemd voor de herbeoordeling. Na herbeoordeling kan het zo uitkomen dat de procederende ondernemer op de eerste plaats eindigt – en dat zal ook veelal het geval zijn, want anders was hij de juridische procedure vast niet begonnen. Vaak zal de oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding dan ook aan de zijde van de aanbestedende dienst mee procederen.

Bevel tot toelating inschrijving of onderhandelingen

Wanneeer je als inschrijver ten onrechte wordt uitgesloten van verdere deelname – bijvoorbeeld omdat geschiktheidseisen of inschrijvingsvoorwaarden onjuist worden toegepast – dan kan je kan vorderen om alsnog te worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.

Let op! Wanneer inhoudelijk onjuiste criteria zijn toegepast dan geldt deze vordering niet. Zie hiervoor “staken van de procedure”. 

Staken van de procedure en evt. verbod tot gunning en/of heraanbesteding

Schort er iets wezenlijks aan de inhoud van de aanbestedingsprocedure, dan kun je vorderen dat de lopende aanbestedingsprocedure moet worden gestaakt.  

Wanneer de ondernemer de zaak wint, dan zal de aanbestedingsprocedure weer opnieuw gestart moeten worden. Dat kan frustrerend zijn, maar aan de andere kant: als de onjuiste aanbestedingsprocedure was doorgegaan, had hij de opdracht waarschijnlijk ook niet gekregen – anders was hij namelijk niet gaan procederen.

Schadevergoeding

Je kunt ook een schadevergoeding eisen. Je moet dan kunnen aantonen dat je schade hebt geleden en dat deze schade in verband staat met de onrechtmatige handelswijze van de aanbestedende dienst. 

Andere mogelijke vorderingen

  • Bevel tot aanbesteding:in geval een aanbestedende dienst een opdracht onterecht niet aanbesteedt.

  • Verbod van gunning: indien de eiser dreigt te worden gepasseerd in verband met een onjuiste toepassing van de eisen.

  • Verbod gevolg te geven aan overeenkomst: na gunning, indien er geen termijn is gesteld waarbinnen een ondernemer een juridische procedure aanhangig kan maken (Alcatel-termijn).

Let op Alcateltermijn!

Van belang is dat de vordering tijdig wordt ingesteld. Doe je dat niet, dan vis je – voor wat betreft de gunning van de opdracht – achter het net.  Soms staat vermeld dat je binnen zoveel dagen bezwaar kunt maken. Bezwaar maken houdt dan in: het starten van een juridische procedure. Het is gebruikelijk dat voor deze termijn de zogenaamde Alcateltermijn van 15 dagen wordt aangehouden. Mocht je denken aan het starten van een procedure, benut deze korte termijn dan goed door zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen.

N.B.: in elke zaak spelen weer andere feiten en omstandigheden. Aan deze tekst kun je derhalve geen rechten ontlenen.