Wat kan ik doen tegen een uitgesproken faillissement?

VRAAG VAN DE WEEK

Stel dat er faillissement wordt uitgesproken met jouw bedrijf als lijdend voorwerp, zonder dat daar financieel gezien aanleiding voor is. Misschien is er sprake geweest van een laksheid vanuit je schuldeiser, of mischien wel van jouw kant. Of er is sprake van oneigenlijke drukuitoefening, of miscommunicatie. Wat doe je als dit jou overkomt?

Hoe lang heb ik hier de tijd voor?

De Faillissementswet kent de mogelijkheid van verzet en hoger beroep.  Het is van cruciaal belang om snel te handelen om succesvol verzet aan te tekenen of een hoger beroepprocedure te voeren. De termijnen zijn kort en de ervaring leert dat hoe langer je wacht, hoe meer problemen opdoemen. Klanten haken af. De leasemaatschappij gaat de lease-auto's innemen, de mobiele telefoonaanbieder sluit af, de bank gaat de kredietfaciliteit opzeggen etcetera. Het is dus zaak om onmiddellijk professioneel advies te zoeken om je te adviseren en de procedure in gang te zetten.

Waar moet ik aan voldoen om verzet of  een hoger beroep procedure te volgen?

Schuldeisers betalen/regeling treffen: De rechter moet kunnen vaststellen dat niet (langer) sprake is van een toestand waarin is opgehouden te betalen. Na je faillietverklaring wordt onmiddellijk onderzocht of je onderneming nog gered kan worden, bijvoorbeeld door het aantrekken van kapitaal waarmee je je schuldeisers kunt betalen. Als de kans daarop bestaat, moet je direct een stappenplan opstellen, waarbij je rekening houdt met de wettelijke termijnen en andere formaliteiten. Uiterlijk op de zitting bij de rechter moet je aantonen dat de schulden zijn betaald of dat er een regeling is getroffen met alle schuldeisers die in het faillissement zijn opgekomen. Het gaat dan dus niet alleen om de schuldeisers die het faillisement hebben aangevraagd, maar ook om de schuldeisers die zich hebben gemeld bij de curator. Deze regelingen moeten op schrift aan de curator getoond worden. Als niet voor alle schulden een betaling of betalingsregelig geregeld is, blijft het faillissement in stand.

Curator inlichten: Je moet de curator duidelijk laten weten dat je het faillissement wilt aanvechten en hoe je denkt de schuldeisers te gaan betalen. De curator zal de rechtbank schriftelijk moeten adviseren over de vraag of je al dan niet "bent opgehouden te betalen". De rechtbank zal een positief advies van de curator zwaar laten wegen.

Zo lang het verzet of hoger beroep loopt, mag de curator in principe geen ingrijpende maatregelen die in feite het einde van de onderneming zouden betekenen, zoals het ontslaan van personeel. Om verder oplopende schulden te voorkomen zal de curator in sommige gevallen echter toch moeten handelen. De handelingen van de curator zijn dan voor de failliete onderneming bindend ook al wordt het faillissement uiteindelijk vernietigd.

De salariskosten van de curator moeten vóór de zitting volledig gegarandeerd worden. Dit kan door een bankgarantie te stellen of door een bedrag te storten op de derdenrekening van de curator. De rechter stelt ter zitting het salaris van de curator vast naar aanleiding van een urenopgave van de curator. De curator zal zijn/ haar werkzaamheden gedurende de procedure tot een minimum pogen te beperken, maar niet zelden zullen heel wat uren gemoeid zijn met het voeren van besprekingen, behandelen van het verzet/ hoger beroep en te woord staan van schuldeisers. De kosten van de curator zijn dus een niet te verwaarlozen kostenpost.

Wat zijn de wettelijke termijnen?

Indien je op de faillissementszitting aanwezig bent geweest, kan je tegen de uitspraak van het faillissement van je bedrijf gedurende 8 dagen na die uitspraak hoger beroep tegen het vonnis aantekenen bij het gerechtshof.

Ben je niet bij de faillissementzitting aanwezig geweest, (je bent niet verschenen), dan kan je gedurende 14 dagen in verzet komen bij de rechtbank. Dit is meteen ook de eerste complicatie in de procedure. Beide procedures kennen een vrijwel gelijk verloop, maar moeten naar aanleiding van  je aan- dan wel afwezigheid bij de zitting bij een andere instantie aanhangig te worden gemaakt. Beide procedures kennen ook een andere -fatale- termijn voor indiening.

Zowel het verzet als het hoger beroep dienen door een advocaat aanhangig worden gemaakt door tijdige indiening van een verzoekschrift. In de regel duurt het nog één à twee weken voordat het verzoek door de rechtbank of het gerechtshof wordt behandeld en een zittingsdatum wordt bepaald. Deze periode kan worden gebruikt om een regeling met de schuldeisers te treffen.

Voor meer informatie over faillisement: klik hier

Redactie MKB Servicedesk

Wat vind je van dit artikel?