Vier eisen aan het basiscontract

28 januari 2019 29 januari 2019

Werkend Nederland gezond en vitaal houden: dat is het uitgangspunt van de Arbowet. Die wet voorziet werkgevers, werknemers en arbodienstverleners van duidelijke afspraken rond ziekte en verzuim. In het verlengde ervan wordt van elke werkgever verwacht dat hij een ‘basiscontract’ opstelt. We zetten de vier belangrijkste vereisten van het basiscontract even voor je op een rij.

Whitepaper 'Eerste hulp bij verzuim verlagen'

1. Taakverdeling

Als werkgever laat je je bij ziekte en verzuim ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dat is in veel gevallen zinvol, maar in veel andere gevallen ook verplicht. Bij verzuimbegeleiding, de Risico-inventarisatie en -evaluatie, het uitvoeren van een PAGO/PMO (medische onderzoeken) en bij een aanstellingskeuring ben je verplicht te werken met een ‘kerndeskundige’. In de Arbowet zijn vier kerndeskundigen gedefinieerd: een bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Voor alle eventuele andere taken leg je in het basiscontract vast wanneer je een beroep zal doen op de daarvoor aangewezen deskundige.

2. Bedrijfsarts

In het basiscontract is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Zo moet helder zijn vastgelegd hoe werknemers toegang hebben tot een consult, bijvoorbeeld via een open spreekuur. De bedrijfsarts moet daarnaast te allen tijde de werkvloer kunnen bezoeken. In het contract staat verder hoe hij of zij adviseert over preventie.

Sinds de nieuwe Arbowet is ingegaan, hebben werknemers recht op een second opinion. En bij beroepsziekten is de bedrijfsarts verplicht een melding te doen. Ook dit soort procedures staan beschreven in het basiscontract.

3. Klachtenprocedure

Onvolledige of gebrekkige contracten kunnen leiden tot onvolledige of gebrekkige arbozorg. In de wet is daarom vastgelegd dat ook een klachtenprocedure onderdeel van het basiscontract moet zijn. Arbodienstverleners beschrijven nauwkeurig de werkwijze of procedure waarmee eventuele klachten ingediend kunnen worden.

4. Preventiemedewerker

In de nieuwe Arbowet is de rol van de preventiemedewerker duidelijker omlijnd. Deze medewerker richt zich op het voorkomen van verzuim en ongevallen binnen de organisatie en werkt daarvoor nauw samen met andere deskundigen. In het basiscontract wordt daarom opgenomen hoe het overleg tussen de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de ondernemingsraad is geregeld.

Hoe regel jij je basiscontract?

Sinds 1 juli 2018 is het officieel verplicht een basiscontract te hebben. Alle gecertificeerde arbodienstverleners hebben er dan ook één die aan de wet voldoet. Heb je een verzuimabonnement bij ArboNed, dan heb je het al in je bezit en kun je het tonen bij een controle. Heb je dat nog niet, dan kun je een nieuw verzuimabonnement en dus een basiscontract met ArboNed afsluiten. Let erop dat je personeelsvertegenwoordiging of OR met de inhoud van het basiscontract in moet stemmen.

Heb je een andere arbodienstverlener dan ArboNed, controleer dan in ieder geval even of je basiscontract aan de bovenstaande vier vereisten voldoet. De boetes kunnen flink oplopen als dat niet zo is.

Checklist Arbowet

De verplichting van een basiscontract is nieuw in de Arbowet. Maar er zijn meer wijzigingen. Wie aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoet, voorkomt sancties. Om jezelf ervan te verzekeren dat ook jij je aan de wet houdt heeft ArboNed een checklist samengesteld.