Ontbinding van een overeenkomst

Ingebrekestelling, verzuim, nakoming blijvend onmogelijk

Als ondernemer heb je te maken met overeenkomsten met derden. Dit kan mis gaan, bijvoorbeeld als de betaling of levering van goederen uitblijft aan de kant van de derde. Je kunt hem aansprakelijk stellen voor het verlies.

Ingebrekestelling

Stel, je bevindt je in een situatie waarin de prestatie van de persoon of het bedrijf, met wie je een overeenkomst hebt gesloten, uitblijft. Hoe ga je dan te werk? Volgens de wet ben je verplicht de wanpresteerder of schuldenaar schriftelijk ‘in gebreke te stellen’. Wat staat er in een ingebrekestelling (art 6:82 BW)?

  • Ten eerste staat er een aanmaning om alsnog de overeengekomen prestatie te verrichten.

  • Daarnaast wordt er een redelijke termijn gegeven om die prestatie te verrichten.

  • Blijft de prestatie nog steeds uit binnen die termijn dan is de schuldenaar in verzuim.  

Een ingebrekestelling kan als ‘gewone’ brief verstuurd worden. Er is geen vereiste van een aangetekende brief in de wet vastgelegd. Bij een aangetekende brief heb je echter wel meer bewijsmateriaal dat je de schuldenaar in gebreke hebt gesteld.

Verzuim

Blijft de prestatie nog steeds uit binnen die redelijke termijn dan is de schuldenaar in verzuim. In dat geval kan je overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Als je de wederpartij dus niet in gebreke stelt, kan je niet spreken van verzuim en zal je dus ook nog niet kunnen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Ontbinding

De bevoegdheid tot ontbinding is mogelijk als de tekortkoming in de overeenkomst toegerekend kan worden aan de wederpartij. De ontbinding kan je bewerkstelligen door een schriftelijke verklaring aan jouw wederpartij. Is de overeenkomst via de elektronische weg tot stand gekomen, dan kan je ook via de elektronische weg een verklaring tot ontbinding afleggen.

Let op: nakoming blijvend onmogelijk

Ingebrekestelling en verzuim komen niet aan de orde in geval van een nakoming die blijvend onmogelijk is. Dat wil zeggen dat de prestatie niet meer opeisbaar is. Denk aan een partij goederen die aan jou geleverd zou worden, maar ten gevolge van een brand verloren is gegaan. Dan spreekt men van een nakoming die blijvend onmogelijk is, de goederen zijn immers verbrand en niet meer opeisbaar. In dergelijke gevallen kan je meteen overgaan tot het indienen van een schadeclaim.

Wat vind je van dit artikel?