Wat is Natura 2000?

De impact van Natura 2000 voor ondernemers uit het mkb

25 januari 2013

De invoering van Natura 2000 is een complex en langdurig proces en alleen al daarom moeilijk te doorgronden. Ondernemers kunnen voor hun eigen bedrijf nauwelijks de mogelijke gevolgen voor hun bedrijfsvoering bepalen.

De  complexiteit van Natura 2000 komt door de verschillende onderdelen die te maken hebben met Natura 2000: 

 • De biodiversiteitsdoelstelling van de Europese Unie

 • De Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse implementatie van deze beide richtlijnen

 • Het Natura 2000-netwerk inclusief de relaties met andere wetgeving inzake de natuurbescherming in Nederland

 • De Natuurbeschermingswet 1998; deze is per 1 oktober 2005 vernieuwd om de Natura 2000 gebieden onder Nederlands recht aan te kunnen wijzen

 • De soortenbescherming via de Flora- en Faunawet (40.000 soorten dieren en planten)

  De Natura 2000-gebieden omvatten:

 • 141 Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn); 751.000 ha

 • 79 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn)

 • 162 Natura 2000-gebieden;

 • 1.117.000 ha

 • 31% land/ 69% water;

 • Totaal 10% Nederlandse landoppervlak

De behandeling van Natura 2000 in Nederland

Voor de zomer van 2005 heeft het toenmalige Kabinet in de “Natura 2000 Contourennotitie” de kaders voor de implementatie van Natura 2000 in Nederland geschetst. In het bijzonder voor de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op  de “lijsten” met te beschermen flora, vogels en andere dieren, totaal +/- 40.000. Via aanwijzingsbesluiten zijn gebieden vastgesteld, vervolgens zijn beheerplannen nodig met deze instandhoudingsdoelstellen. Een aantal maanden geleden heeft Minister Verburg (LNV) in een debat in de Tweede Kamer dat de provincies in 75 procent van de gebieden leidend zijn bij de opstelling van de beheerplannen, bij de overigeg gebieden nemen andere overheden het voortouw. MKB-Nederland heeft gepleit voor een nauwe, onverbrekelijke relatie tussen de aanwijzingen van gebieden en de beheerplannen. Op dit moment zijn er van de totaal 162 Natura-2000 gebieden reeds 111 voorlopig aangewezen. De beheerplannen zijn voor het bedrijfsleven het belangrijkste onderdeel van het gehele Natura 2000 proces, aangezien de inhoud van de beheerplannen bepaalt of bedrijven gelegen in of nabij Natura 2000 gebieden hun activiteiten mogen voortzetten al dan niet met een vergunning, of moeten verdwijnen.   Dit is de aanleiding van MKB-Nederland om de noodklok te luiden aangezien de Tweede Kamer wederom de behandeling van het wetsvoorstel van Minister Verburg tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft uitgesteld. Hierin wordt geregeld dat bedrijven het bestaand gebruik niet wordt aangetast. De wet ligt daarmee al sinds 15 juni 2007 op de plank. Het is MKB-Nederland een raadsel waarom behandeling tot op heden nog steeds niet heeft plaatsgevonden, zeker gelet op het belang van duidelijkheid voor de betrokken bedrijven in en nabij de Natura 2000-gebieden. Helaas is deze procedurele en inhoudelijke onduidelijkheid kenmerkend van de voortgang van het Natura 2000-dossier.  

bron: MKB Nederland