Wat zijn de aanbeveling Natura 2000 van MKB-Nederland?

Houd rekening met de economische aspecten!

25 januari 2013

MKB-Nederland is niet tegen het beschermen van unieke Nederlandse natuur, maar pleit er wel voor dit zo effectief mogelijk te doen, waardoor ook aan de economische aspecten recht kan worden gedaan.

Het volgende is daarvoor nodig:

  1. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de thans bestaande wetgeving en het beleid inzake de bescherming van de natuur in de meest ruime zin aanzienlijk te vereenvoudigen. Gedoeld wordt op de thans bestaande trajecten in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet, de Boswet, Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur, de Nationale Landschappen, de Belvedere-gebieden de Wet Luchtkwaliteit etc. etc.; het kan ook wel eens teveel van het goede zijn……..!

  2. Hier komt nog bij dat, waar een deel van het natuurbeschermingsbeleid gebaseerd is op Europese wet- en regelgeving, de Nederlandse implementatie hiervan weinig transparant is. De indruk bestaat dat Nederland bij deze implementatie nogal eens “nationale koppen” op het Europees beleid zet waardoor onduidelijkheid en rechtsongelijkheid voor het mkb alleen maar nog meer worden vergroot;

  3. Het in de Kamer voorliggende wetswijzigingsvoorstel (de Natuurbeschermingswet zo aan te passen dat bestaande bedrijven –bestaand gebruik- in Natura 2000-gebieden worden gedoogd zolang de beheerplannen niet klaar zijn) moet worden aangenomen, om de rechtsonzekerheid voor  21.400 tot 100.000 bedrijven te beperken; wellicht overbodig om op te merken dat MKB-Nederland het wetsvoorstel van Minister Verburg met betrekking tot bestaand gebruik volledig ondersteunt:

  4. Beheerplannen- wie ook de voortouwnemer is: provincies, LNV, Rijkswaterstaat of Defensie- moeten zo uniform mogelijk worden opgesteld met daarin heldere, eenduidige en werkbare criteria om langdurig juridische getouwtrek te voorkomen;

  5. Een intelligente nationale regie om de landelijke vogel- en habitatdoelstellingen te halen door slim met de instandhoudingsdoelstellingen om te gaan, m.a.w. als we in Nederland een bepaalde vogel- of habitatpopulatie willen vergroten dan kan dat het makkelijkst in die gebieden waar geen/nauwelijks ondernemers zitten en zijn omgekeerd de maatschappelijke kosten het grootst (in werkgelegenheid en investeringen) als dat wordt geprobeerd in bijvoorbeeld juist die vier gebieden waar de helft van alle ondernemers zitten; MKB-Nederland meent dat het aanbeveling verdient een dergelijke “salderingsregeling”  uit te werken.

  6. Een Natura 2000-vergunning zou in de visie van MKB-Nederland onderdeel kunnen en moeten worden van de integrale Omgevingsvergunning (invoering per 1 januari 2009)  en ondernemers die een vergunning hebben moeten de zekerheid krijgen dat zij daarmee aan alle verplichtingen vanuit de Natuurbeschermingswet voldoen.

  7. Het aantal instanties waarmee de ondernemer mee te maken mee te maken kan krijgen moet fors worden beperkt en worden teruggebracht tot één;

  8. De begrenzing van het werkingsgebied van Natura 2000 moet zich in principe beperken tot de gebieden zelf, met een, afhankelijk van de soort economische activiteit, maximale omtrekbepaling van 400 meter; voorkomen moet in ieder geval worden dat het werkingsgebied steeds verder wordt opgerekt.

Bron: MKB-Nederland