Goodwill, wat is dat?

Wanneer je bedrijf te maken krijgt met goodwill

25 maart 2020 12 november 2020

Het begrip goodwill wordt op twee manieren gebruikt. Als abstract begrip dat duidt op een bepaalde meerwaarde van een onderneming boven het eigen vermogen. En als concrete waarde van een dergelijke meerwaarde.

Wat is goodwill?

De meest gangbare definitie van goodwill is: goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan: de normale jaarwinst verminderd met:

  • een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer;

  • een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Welke soorten goodwill zijn er?

  • Ondernemingsgoodwill: de goodwill van de onderneming, door bijvoorbeeld een zeer bijzonder recept waardoor een bekend product is ontstaan, een goede organisatie van de onderneming of een speciale locatie van de onderneming.

  • Persoonlijke goodwill: er kan ook goodwill van de ondernemer zelf aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een zeer bekwame kapper die van elk kapsel iets bijzonders kan maken.

Hoe bereken ik de goodwill?

Om de goodwill te berekenen, wordt de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren, bijvoorbeeld 1 tot 6 maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 kunnen voorkomen. Het aanwezig zijn van goodwill en de hoogte van de toe te passen factor is afhankelijk van een aantal zaken.

  • Het soort goodwill, zoals hierboven beschreven

  • De branche

  • Marktontwikkelingen

  • Toekomstverwachtingen

Download:
Financiële risico’s beperken

Welke invloed heeft dit op mijn onderneming?

Je hebt eigenlijk pas concreet iets te maken met goodwill wanneer je een bedrijf overneemt, of wanneer je bedrijf overgenomen wordt. Er moet goed bekeken worden welk type goodwill van toepassing is op het bedrijf. Wanneer er sprake is van ondernemersgoodwill profiteert de overnemende partij daarvan. Bij persoonlijke goodwill ligt dit anders. Juist omdat dit persoonsgebonden is, kan die goodwill verdwijnen als de degene in de overgenomen onderneming niet meer werkzaam is.

Hoe is dit geregeld door de fiscus?

Voor de overnemende ondernemer vormt betaalde goodwill een investering in een immaterieel bedrijfsmiddel. Deze goodwill dient in ten minste 10 jaar te worden afgeschreven. Voor betaalde goodwill is geen investeringsaftrek mogelijk.

Voor de verkopende ondernemer vormt de verkochte goodwill een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de totale hoogte van de stakingswinst moet hierover belasting worden voldaan.

Hoe gaat de berekening in de praktijk?

Er kunnen twijfels ontstaan over de hoogte van de berekende goodwill. In de praktijk wordt dan ook vaak gekozen voor de volgende oplossing. Een deel van de goodwill wordt voldaan bij overdracht van de onderneming. Het restant van de goodwill wordt uitbetaald na verloop van een bepaalde periode en afhankelijk gesteld van een vooraf bepaald resultaat van de onderneming (dit heet earn-out). Op deze manier hoeft de nieuwe ondernemer niet direct de gehele goodwill te betalen, omdat deze afhankelijk wordt gesteld van de te behalen winst in de toekomst. Voor de kopende ondernemer geeft deze methode iets meer zekerheid, maar oor de verkopende ondernemer heeft deze oplossing een nadelig effect. Hij moet namelijk langer op zijn geld wachten en hij is voor dit deel van de goodwill afhankelijk van hoe zijn opvolger presteert. Het langer wachten op zijn geld valt te compenseren door een rentevergoeding voor het uitgestelde deel af te spreken. In goed overleg tussen verkoper en koper kan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing worden gevonden. De verkopende ondernemer heeft er ook baat bij dat de onderneming zich in de toekomst positief ontwikkelt.

Het is duidelijk dat het vraagstuk goodwill complex kan zijn. Beoordeel met behulp van deskundigen of er goodwill in de onderneming zit. Zo ja, bereken dan welke goodwill (ondernemingsgoodwill of persoonlijke goodwill) en welke waarde er aan moet worden toegekend, omdat één en ander sterk bedrijfsafhankelijk is. In een aantal branches worden vuistregels gehanteerd voor het bepalen van de goodwill. Informeer dus ook altijd bij een brancheorganisatie.