Waar meld ik een overtreding van de mededingingswet?

De rol van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

15 augustus 2012

Als ondernemer loop je bepaalde economische risico’s. Om te voorkomen dat die risico’s ontaarden in verhindering, beperking of vervalsing van concurrentie is er de Mededingingswet.

In deze wet staat dat het verboden is voor ondernemers om onder elkaar prijsafspraken te maken of markten te verdelen. In deze wet staat verder dat ondernemingen onderling geen productiebeperkende afspraken mogen maken. Ook misbruik van een economische machtspositie wordt door deze wet verboden. Wat doe je als je vermoed dat jouw concurrenten, afnemers of toeleveranciers de Mededingingswet overtreden? 

De NMa

De NMa handhaaft de Mededingingswet in het algemeen economisch belang. Dat wil zeggen dat de NMa er bijvoorbeeld is voor de belangen van consumenten in het algemeen, maar niet noodzakelijkerwijs voor de belangen van individuele ondernemingen. Indien een onderneming bijvoorbeeld een geschil heeft met een andere onderneming, dan is in principe niet de NMa maar de civiele rechter de aangewezen weg. Voordat je een gang naar de rechter maakt, kun je je uiteraard eerst laten adviseren door een jurist. Pas als het belang van de Nederlandse economie er in voldoende mate mee is gediend, zal de NMa onderzoek doen naar een mogelijke overtreding.

Wanneer start de NMa een onderzoek? 

Zelfs als het belang van de Nederlandse economie is gediend met een NMa-onderzoek, wil dat niet zeggen dat de NMa een onderzoek start. De reden daarvoor is dat de NMa over een beperkt aantal medewerkers en middelen beschikt, en het aantal klachten en meldingen vele malen groter is dan de NMa kan onderzoeken. Daarom moet de NMa keuzes maken en voert zij een beleid van prioritering van onderzoeken. Hierbij weegt de NMa een aantal criteria bij de beslissing om een onderzoek te starten. Deze criteria zijn:

  1. Wat is het economische belang?

  2. Wat is het consumentenbelang?

  3. Wat is de ernst van de overtreding?

  4. Is optreden van de NMa doelmatig en doeltreffend?

Hoe dien ik een klacht in?

Ook als je klacht niet direct tot een onderzoek leidt, is het nuttig om een melding te doen bij de NMa. Mochten er nog meer klachten binnnenkomen over hetzelfde onderwerp, dan zal dit uiteindelijk alsnog tot een onderzoek kunnen leiden.

Eisen aan een klacht

Iedereen kan gemakkelijk een klacht, tip of signaal bij de NMa indienen. Er zijn geen eisen waaraan een klacht, tip of signaal moet voldoen. Wel geldt: hoe meer en gedetailleerder de informatie is die je verstrekt, des te nuttiger je klacht/tip/signaal voor de NMa is en des te groter de kans dat de NMa er iets mee zal kunnen doen. Als je een klacht/tip/signaal wilt indienen kun je kiezen uit diverse manieren:

  • Internet: Je kunt gebruik maken van het formulier op de NMa-website.

  • E-mail: Je kunt een e-mail sturen.

  • Brief: Je kunt de NMa een brief sturen. Het postadres is: Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH  Den Haag

  • Telefoon: Het telefoonnummers voor ondernemers is tel. 0800-0231 885 (vanuit het buitenland +31 70 330 1306).

In het tabblad 'downloads', bovenaan dit artikel vind je een brochure van de NMa met uitgebreidere informatie over klachten, tips, signalen en besluitaanvragen.

Bron: NMa