Aanpak leegstaande kantoren

Actieprogramma Aanpak Leegstaande Kantoren in het leven geroepen

25 januari 2013

Een nieuwe bestemming voor leegstaande kantoorruimte, verbetering van de balans tussen vraag en aanbod en verbetering van de kantorenmarkt. Een actieprogramma moet de leegstand in kantoorland aanpakken.

Probleem

Eén op de zes vierkante kantoorruimtemeters staat op dit moment leeg. Een structureel probleem, aangezien de lege ruimte waarschijnlijk niet opgevuld gaat worden. De kantoorwerkgelegenheid zal namelijk de komende jaren nauwelijks stijgen en na 2020 zelfs gaan dalen. Ook nieuwe werkvormen als telewerken en flexwerken zijn verantwoorlijk voor het overbodig maken van een deel van de kantoorruimte.

Oplossing

Om de lege ruimte tóch efficiënt te gaan gebruiken, is het Actieprogramma Aanpak Leegstaande Kantoren in het leven geroepen. Het programma is opgesteld door minister Schultz van Haegen, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit in samenspraak met gemeenten, provincies, banken, beleggers, projectontwikkelaars en het Rijk. Zij zullen allemaal een eigen rol vervullen. Uiteindelijk moet hierdoor de markt voor kantoren beter gaan werken.

De inhoud

Het programma bestaat uit drie thema’s:

1. Herontwikkeling en transformatie van bestaande lege ruimten;

2. Verbetering functionering kantorenmarkt;

3. Verbetering regionale planning en samenwerking voor evenwicht tussen vraag en aanbod.

Herontwikkeling

Studentenhuisvesting, zorg, onderwijs, intensieve tuinbouw: zomaar wat manieren waarop leegstaande kantoorruimte gebruikt kan worden. Ook sloop kan een optie zijn. Eigenaren van kantoorpanden kunnen hier een voorstel voor doen; gemeenten en provincies kunnen helpen door bestaande wetten en regels te gebruiken of deze aan te passen. Het Rijk zal proberen de belemmeringen in wetten en regels voor sloop en transformatie (kantoren hergebruiken voor andere doeleinden) weg te nemen.

Gezondere kantorenmarkt

Investeren in kantoren was een tijd lang erg lucratief. Ontwikkelaars, banken, beleggers, gemeenten: allemaal wilden ze geld steken in nieuwe kantoorpanden, waardoor er ontzettend veel is gebouwd. Gevolg? Het aanbod is nu groter dan de vraag. Banken, beleggers en projectontwikkelaars zullen voorstellen doen om de kantorenmarkt weer gezond te maken.

Regionale planning

We moeten terughoudend zijn met nieuwbouw, dat staat voorop volgens minister Schultz van Haegen. De regionaal samenwerkende gemeenten moeten samen met provincies komen tot afstemming van de kantorenbehoefte inclusief fasering, segmentering en locatiekeuze. Verder moeten vraag en aanbod in balans worden gebracht per regio. Het Rijk zal een methode aanreiken om vraag en aanbod in kaart te brengen en een visie geven over de toekomst van de vraag naar bedrijfsruimte. Ook zal Rijksoverheid kijken welke mogelijkheden er zijn om planologische, juridische en fiscale regels beter te benutten. De eerste resultaten worden in het najaar van 2011 bekend.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Auteur

Lenneke Arts