Met welke milieuwetgeving krijg je te maken bij export?

Hoe het werkt met vergunningen en beperkingen

11 december 2015

Als je gaat exporteren, krijg je vaak met milieuwetgeving te maken. Onder meer radioactieve stoffen en nucleair materiaal, gevaarlijke stoffen, milieugevaarlijke stoffen en afval mag je niet zomaar de grens overbrengen.

Eerste hulp bij internationaal ondernemen

De douane controleert of je de juiste vergunningen hebt. Er zijn strikte normen voor het versturen van gevaarlijke goederen. Zo moeten ze correcte labels bevatten en de vastgelegde volumes 

niet overschrijden. Ook zijn er eisen aan het transportmiddel, de verpakking en de opleiding van het personeel dat met de stoffen te maken krijgt.

Radioactieve stoffen en nucleair materiaal

Voor de in-, uit- en doorvoer van radioactief materiaal en nucleaire stoffen bestaan strenge regels. Je hebt een vergunning nodig van met ministerie van Infrastructuur en Milieu en de douane zal hierop controleren.

Als je ingekapseld radioactief materiaal naar een andere EU-lidstaat vervoert, heb je ook een geldig EG-document nodig. Dat krijg je van de overheid in het land waar je de radioactieve stoffen naartoe brengt. Met dit document toon je aan dat de ontvanger gerechtigd is om radioactieve stoffen te ontvangen.

Ook voor de verpakking van het radioactieve materiaal heb je meestal een certificaat nodig. Als je nucleair materiaal invoert, moet je bij het Team Stralingsbescherming van AgentschapNL een validatie aanvragen voor de verpakking.

Gevaarlijke stoffen

Ook over de import, export en doorvoer van gevaarlijke stoffen bestaan diverse nationale en internationale regels. Op de website van EDEXIM (Europese Database van EXport en IMport) vind je informatie over de regels rond alle stoffen en alle landen.

Als gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen, kun je ze herkennen aan hun UN-nummer. Deze nummers zijn overal ter wereld hetzelfde en worden gebruikt bij alle vormen van vervoer. Hoe gevaarlijk de stof is, wordt aangegeven door middel van klasse 1 tot en met 9.

 • 1 ontplofbare stoffen en voorwerpen,

 • 2 samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen,

 • 3 brandbare vloeistoffen,

 • 4.1  brandbare vaste stoffen,

 • 4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen,

 • 4.3 stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen,

 • 5.1 stoffen die de verbranding bevorderen,

 • 5.2 organische peroxiden,

 • 6.1 giftige stoffen,

 • 6.2 infectueuze stoffen,

 • 7 radioactieve stoffen (zie boven),

 • 8 bijtende stoffen,

 • 9 andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn.

Je hebt een certificaat nodig om gevaarlijke goederen te mogen verpakken en verzenden. Hiervoor kun je ook een vervoerder inschakelen, zoals TNT Express. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen betaal je een toeslag.

REACH

Als je chemische stoffen importeert, fabriceert, distribueert of gebruikt, krijg je te maken met de REACH-wetgeving. REACH staat voor Registratie Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. Je bent verplicht de risico’s van deze stoffen inzichtelijk te maken en te beperken. Op de website van AgentschapNL vind je meer informatie over REACH, speciaal voor het mkb. 

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn stoffen die mens of milieu kunnen beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan stoffen die de ozonlaag afbreken, cadmiumhoudende producten, bepaalde minerale oliën, bepaalde chemische stoffen en vuurwerk.

Als je deze stoffen wilt exporteren, moet je dat aangeven bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op de website van deze inspectie vind je de formulieren die je moet invullen om een vergunning te krijgen.

Afvalstoffen

Als je afvalstoffen wilt uitvoeren, moet je dit ook melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor de export van afval dat schade kan opleveren is een vergunning nodig. Voor minder gevaarlijke stoffen moet je als exporteur informatie geven over het soort afval en de bestemming ervan.

Stoffen zijn op basis van de Europese Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) ingedeeld in een groene, oranje en rode categorie. Bij elke categorie horen regels. Gevaarlijke chemische afvalstoffen mag je bijvoorbeeld niet naar niet-Westerse landen vervoeren. Op de website van de ILT vind je ook hier meer informatie over.

Auteur

Marlou Visser