Een geschil met je aandeelhouder: wat te doen?

Column Arjen Paardekooper

31 maart 2017

Veel ondernemingen hebben meerdere aandeelhouders. Soms is de koek op, of verschillen aandeelhouders van mening over de te volgen koers, of ontstaat er een discussie over winst- of verliesverdeling, die leidt tot een onoverbrugbaar verschil. Hoe los je dit op?

Whitepaper Gestapeld financieren

Accountant als bemiddelaar

Indien aandeelhouders er onderling niet uitkomen, speelt de accountant van de onderneming vaak een bemiddelende rol. De rol van de accountant is beperkt, hij zal zich in de regel bij aandeelhoudersgeschillen terughoudend en op de achtergrond opstellen. Indien de accountant er niet in slaagt succesvol te bemiddelen kan mediation een oplossing bieden.

Aandeelhoudersgeschillen

Indien aandeelhouders er uiteindelijk niet onderling uitkomen is de gang naar de rechter het laatste redmiddel, zeker wanneer er sprake is van een zogenaamde 'deadlock-situatie'. Dat is het geval indien er twee aandeelhouders zijn, die ieder 50% van de aandelen bezitten en beiden zelfstandig bevoegd directeur zijn. Ook in het geval er meerdere aandeelhouders zijn biedt de gang naar de rechter uitkomst, zeker daar waar het belang van de onderneming in gevaar komt door de discussie tussen de aandeelhouders.

Enquêteprocedure

Een opmars naar een juridische geschillenbeslechting is eerst het houden van een aandeelhoudersvergadering, waarbij de problemen als agendapunten op tafel liggen en waarbij er gestemd wordt over een mogelijke oplossing. Als de stemmen staken en(of) er geen oplossing op tafel komt, dan is de weg naar de Ondernemingskamer geopend waarbij onder meer de zogenaamde 'enquêteprocedure' kan worden opgestart. Let wel; indien de aandeelhouder dit verzoek doet, dient hij minimaal 10 procent van de geplaatste aandelen te bezitten. De bestuurder van de vennootschap kan het zelf ook verzoeken.

De Ondernemingskamer is een speciaal onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam, die specifiek belast is met het oplossen van geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en de vennootschap/bestuur en vice versa. De Ondernemingskamer is uniek in zijn soort binnen Europa. Naast 3 rechters, zijn er tevens twee lekenrechters (veelal een accountant of bedrijfseconoom) lid van de kamer die de zaak behandelt. Een enquêteprocedure is een procedure waarbij de verzoekende partij vraagt een onderzoeker te benomen die het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming onderzoekt.

Maatregelen Ondernemingskamer

De verzoekende aandeelhouder kan de Ondernemingskamer tegelijkertijd met het ingediende enquête verzoek vragen aan het begin van de procedure alvast diverse voorlopige maatregelen te treffen, waaronder het benoemen van een commissaris of interim bestuurder, het ontnemen van stemrecht van de dwars liggende aandeelhouders, het schorsen of ontslaan van de bestuurder(s) et cetera.

Gedwongen uitkoop aandeelhouder

Een andere optie is het gedwongen (laten) uitkopen van een aandeelhouder. Ook dit gaat via een gerechtelijke procedure, maar dan bij de gewone rechtbank. Ik zal daar in een volgend blog meer over schrijven.

Auteur

Arjen Paardekooper