WHOA: faillissement vermijden door verbeterde schuldsanering

Praktische hulp voor ondernemingen in financiële moeilijkheden

rekeningen - betalen - telefoon - failliet

Het is sinds 2021 makkelijker geworden schulden te reorganiseren. De WHOA kan in crisistijd een welkom middel zijn om de nodige lucht te creëren voor je onderneming. Deze procedure helpt je een akkoord te bereiken voor schuldsanering, zonder dat daarvoor toestemming van alle schuldeisers is benodigd.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De WHOA is op 1 januari 2021 ingegaan en maakt onderdeel uit van de Faillissementswet. Met de nieuwe wet is het mogelijk een onderhands akkoord te sluiten met slechts een deel van de schuldeisers. Als de rechter het akkoord bekrachtigt (homologatie) moeten alle schuldeisers verplicht instemmen met de maatregelen die in het akkoord zijn opgenomen. 

Eerder was dat problematisch, omdat er alleen een akkoord tot schuldsanering mogelijk was als alle schuldeisers ermee instemden. En omdat schuldeisers vaak diverse soorten bedrijven of personen zijn, was het zeer moeilijk tot onmogelijk die op één lijn te krijgen. Met als gevolg dat een faillissement niet te voorkomen was. 

De WHOA is daarmee een nieuw middel tot schuldsanering, naast een minnelijk traject of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). De procedure is ook sneller vanwege de korte termijnen die bij elke stap horen. En belangrijker, je houdt controle over het bedrijf in plaats van dat een curator het bewind gaat voeren. 

Hoe werkt de WHOA?

Als je binnenkort te maken krijgt met schulden die niet betaald kunnen worden, komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar. Maar heeft je bedrijf - of een gedeelte daarvan - genoeg potentie in de toekomst, dan kan je ervoor kiezen je schulden opnieuw in te richten.  Je neemt zelf het initiatief door een conceptakkoord op te stellen. Dit kan met behulp van een juridisch specialist op het gebied van herstructurering.

Voorwaarde van een goed onderhands akkoord is dat alle schuldeisers er niet op mogen achteruit gaan ten opzichte van hun positie bij een faillissement. De schuldeisers worden ingedeeld in klassen. Je bepaalt zelf de voorwaarden voor een klasse.

Zodra de meerderheid van minimaal één klasse akkoord is met de voorwaarden, en de voorwaarden gedeeld zijn met de rest van de schuldeisers kan het homologatieverzoek ingediend worden bij de rechtbank. 

De WHOA-procedure ziet er als volgt uit:

  1. Voorbereiden 

  2. Conceptakkoord inrichten (in overleg met schuldeisers)

  3. Conceptakkoord voorleggen 

  4. Stemmen (per klasse) 

  5. Uitslag stemming delen

  6. Rechtbank benaderen voor homologatieverzoek

  7. Rechter akkoord? Iedereen is verplicht tot uitvoeren van afspraken.

WHOA inzetten voor coronaschulden

De overheid heeft een extra regeling in het leven geroepen om ondernemers te helpen die in zwaar weer terecht zijn gekomen door de coronacrisis. Via het Time-out-arrangement (TOA) is het mogelijk om een doorstart te maken of bedrijfsactiviteiten aan te passen. Vaak is een herstructurering van schulden hier een onderdeel van.  

Omdat er kosten aan dit traject verbonden zijn, is er een speciaal krediet geïntroduceerd om de WHOA te bekostigen. Op deze manier wil de overheid voorkomen dat op zich gezonde bedrijven onnodig failliet gaan. Dit TOA-krediet (max. € 100.000,-) is tot 31 mei 2024 aan te vragen via Qredits.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.