De Wsnp en onbetaalde facturen

Wat je moet weten als een van je klanten in de schuldsanering belandt

Hoe lang is een factuur geldig?

Een natuurlijke persoon met schulden kan failliet verklaard worden. Maar hij kan ook een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Wat houdt deze wet in en wat betekent deze wet voor jou als ondernemer? Wat kun je doen om alsnog (een deel van) je geld te krijgen?

Wat is de Wet schuldsanering natuurlijke personen?

De Wsnp is strikt genomen geen wet. Het is een regeling die opgenomen is in de derde titel van de Faillissementswet. De regeling ziet toe op de schuldsanering van natuurlijke personen, al dan niet met een bedrijf. Als een natuurlijke persoon schulden heeft die hij niet meer kan terugbetalen, kan hij ervoor kiezen om toegelaten te worden tot de Wsnp.  In tegenstelling tot bij een faillissement, is een natuurlijke persoon na het schuldsaneringstraject helemaal bevrijd van al zijn schulden. Hij begint als het ware met een schone lei. Dat betekent dat schuldeisers dan ook geen aanspraak meer kunnen maken op vorderingen die nog openstaan. De Wsnp biedt dus meer bescherming aan de schuldenaar en minder bescherming aan de schuldeisers. Maar dat betekent niet dat je als schuldeiser niets kunt doen.

Schulden

Iemand die schulden heeft en die tijdelijk niet kan afbetalen, kan uitstel van betaling aanvragen (surseance van betaling). Er zijn verschillende soorten schuldhulpverlening voor zzp'ers. Als blijkt dat hij de schulden niet kan betalen, kan hij zelf een faillissement aanvragen of kunnen de schuldeisers een faillissement aanvragen. Maar daarnaast kan de persoon met schulden ook een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot de Wsnp, een verzoek tot schuldsanering. Hij moet aan een aantal voorwaarden voldoen om toegelaten te worden:

  • Te veel schulden. De aanvrager heeft schulden die hij niet meer kan terugbetalen.

  • Minnelijk traject. De schuldenaar heeft eerst met de hulp van een schuldhulpverlener geprobeerd een akkoord te sluiten met de schuldeisers over de terugbetaling.

  • Eerste keer Wsnp. De aanvrager heeft de afgelopen 10 jaar geen gebruik gemaakt van de regeling.

  • Soort schulden. De schulden van de afgelopen 5 jaar zijn niet met opzet gemaakt (hij moet ‘te goeder trouw’ gehandeld hebben) en zijn niet veroorzaakt door een misdrijf.

  • Naleving. De aanvrager moet zich houden aan de verplichtingen in de Wsnp.

  • Terugbetalen. De aanvrager moet bereid zijn zoveel mogelijk terug te betalen.

Bewindvoerder

De rechter beoordeelt het verzoek en stelt bij goedkeuring een bewindvoerder aan. Deze bewindvoerder zorgt ervoor dat jij als schuldeiser te horen krijgt dat deze persoon in de schuldsanering zit. Hij zal ook vragen om een overzicht van de openstaande schulden. Voor personen in de Wsnp geldt een vrij te laten bedrag (oftwel vtlb, niet hetzelfde als beslagvrije voet). De rest van het inkomen wordt benut om openstaande rekeningen te betalen.

Debiteur in de Wsnp

Wat betekent het voor een bedrijf als een debiteur in de Wsnp terecht komt? Op het moment dat de regeling in werking treedt, vervallen alle loon- en andere beslagen, zoals het conservatoir beslag. Je ontvangt tijdens de periode van de schuldsanering ook geen betalingen op wat je vordert van de debiteur. Pas als de Wsnp beëindigd is en er een schone lei-situatie is voor de debiteur, krijg je een deel van de vordering terug. Op het overgebleven bedrag kun je geen aanspraak meer maken.

Wsnp: bescherming voor de schuldenaar

Bij een faillissement kun je als schuldeiser aanspraak blijven maken op het bedrag dat nog openstaat. Bij de Wsnp is dat niet het geval. Als iemand eenmaal het Wsnp-traject doorlopen heeft, kun je als schuldeiser nergens meer aanspraak op maken. De Wsnp zorgt dus voor meer bescherming van de schuldenaar tegenover meer onzekerheid voor de crediteur. Als bedrijf zul je bij het sluiten van een overeenkomst dus goed moeten opletten hoe kredietwaardig de andere partij is. Sommige ondernemers laten een debiteurenrisico-inschatting maken door een incassobureau

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.