Wat is de compensatieregeling?

Overzicht wettelijke compensaties na stroom- en gasstoringen

Na een grote stroomstoring of gasstoring heb je niet altijd recht op een schadevergoeding. Bij extreme weersomstandigheden moet je bijvoorbeeld zelf voor noodstroom zorgen. Soms kun je wél standaardcompensatie krijgen. Een overzicht van de wettelijke compensaties.

Consumenten en bedrijven hebben (op een paar uitzonderingen na) recht op compensatie als zij worden getroffen door een storing, die langer duurt dan vier uur. De compensatie neemt stapsgewijs toe naarmate de onderbreking langer duurt. De zogenoemde Compensatieregeling is in het leven geroepen als één van de maatregelen om de kwaliteit van de elektriciteitsnetten te waarborgen. Ook is de regeling bedoeld als financiële prikkel voor netbeheerders om te investeren in hogere betrouwbaarheid, snellere hersteltijden en probleemoplossingen. 

Hoeveel compensatie krijg ik?

Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen kleinzakelijke gebruikers (inclusief huishoudens) en overige zakelijke verbruikers. Bij een storing die korter duurt dan 4 uur krijg je geen compensatie.

Soort storingAansluitwaarde 2Duur storingCompensatiebedrag (in euro's)Per 4 uur extra (in euro's)
Storing in een net met een spanningsniveau tot en met 1 kilovoltHuishoudens en kleinzakelijke gebruikers (max. 3 x 25 Ampère) 4 tot 8 uur35 20
Middelgrote gebruikers 4 - 8 uur 195 100
Storing in een net met een spanningsniveau van 1 tot 35 kilovolt Huishoudens en kleinzakelijke grbruikers 4 - 8 uur 35 20
Middelgrote verbruikers (> 3 x 25 Ampère op een net tot en met 1 kilovolt) 2 - 8 uur 195100
Grote verbruikers (op een net van 1 tot 35 kilovolt) 2 - 8 uur 910500
Storing in een net met een spanningsniveau van 35 kilovolt of hoger Huishoudens en kleinzakelijke verbruikers 4 - 8 uur 35 20
Middelgrote verbruikers (> 3 x 25 Ampère op een net tot en met 1 kilovolt) 1 - 8 uur 195100
Grote verbruikers (op een net van 1 tot 35 kilovolt) 1 - 8 uur 910500
Grote verbruikers (op een net van 1 tot 35 kilovolt) 1 - 8 uur 0,35 euro per kilowatt gecontracteerd 0,35 euro per kilowatt gecontracteerd plus 0,20 euro per kilowatt gecontracteerd

Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om de compensatieregeling correct uit te voeren. De DTe controleert dit.

Compensatieregeling is geen schadevergoeding

Belangrijk om hier nog te vermelden is dat de compensatie géén schadevergoeding is, maar een tegemoetkoming voor het ongemak dat een ernstige storing met zich meebrengt. De tijdsduur van de storing bepaalt volgens de ‘Compensatieregeling’ de hoogte ervan. De werkelijke schade van de gebruiker doet er dus niet toe. Dit komt omdat de wetgever er van uit gaat dat noch het veroorzaken, noch het opheffen van een stroom-onderbreking altijd in handen ligt van de netbeheerder.

Leveranciers

Het staat leveranciers van stroom uiteraard vrij om hun klanten een schadevergoeding uit te betalen. Zij zullen dat echter niet zo snel doen, omdat netbeheerders zich niet verantwoordelijk achten voor een storing (tenzij er sprake is van ernstige schuld, maar dat zal vrijwel nooit het geval zijn) en leveranciers de vergoedingen niet kunnen verhalen op de netbeheerders. Daarnaast hebben de leveranciers een storing niet zelf in de hand en zij hebben ook geen invloed op het verhelpen en repareren. Zij hebben daarom in hun algemene voorwaarden vrijwel zonder uitzondering bepalingen opgenomen die aansprakelijkheid voor geleden schade inperkt. Zo is vrijwel overal vermeld dat schadevergoeding pas wordt betaald, indien de schade een rechtstreeks gevolg is van een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming. Dat zal zelden het geval zijn.

Drempelbedrag en maximum

Voor de eventuele vergoeding geldt voorts een drempelbedrag en een bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd per gebeurtenis voor alle contractanten samen. Bovendien is - behalve bij opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevende werknemers - vergoeding voor schade aan zaken die de contractant gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep en/of schade als gevolg van bedrijfsstilstand, het niet kunnen uitoefenen van een beroep of winstderving is uitgesloten.

Gas

Je kunt ook compensatie krijgen voor gasstoringen. Dit zijn de tarieven in 2017.

###TABEL HIER INVOEGEN###

Wat vind je van dit artikel?