Inleiding bestuurdersaansprakelijkheid

Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid in?

25 januari 2013

De aansprakelijkheid van een bestuurder is onderverdeeld in interne aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid. Wat is het verschil?

Als bestuurder geniet je een grote macht in de vennootschap. Daar komt ook een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Als bestuurder kan je aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die je voor de vennootschap verricht. Heb je als bestuurder, of heeft je medebestuurder schade aan jullie bedrijf toegebracht, of via jullie bedrijf schade aan anderen, dan is hier in een aantal gevallen niet zomaar mee weg te komen.

Dit zijn meestal gevallen waarin jou of de medebestuurder wat te verwijten valt.

Voorbeelden aansprakelijkheid

In de volgende gevallen heeft de falende bestuurder aanzienlijke risico’s om privé aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van het bedrijf:

 • indien nog dividend/reserve wordt uitgekeerd terwijl het slecht gaat;

 • indien de bedrijfsvoering zodanig onverantwoordelijk was, dat de belangen van de schuldeisers van de onderneming ernstig werden verwaarloosd, bijvoorbeeld door stelselmatig opdrachten uit te voeren tegen zo lage prijzen dat betaling van schulden niet mogelijk is;

 • indien een bestuurder het bestuur overlaat aan derden zonder daarop op enigerlei wijze toezicht of controle uit te oefenen;

 • indien zeer kostbare, onrendabele investeringen zijn gedaan in verhouding tot het vermogen van de vennootschap;

 • indien de boekhouding niet in orde is;

 • indien geen melding betalingsonmacht van fiscale en premieschulden binnen twee weken nadat deze schulden betaald hadden moeten zijn, heeft plaatsgevonden;

 • indien de vennootschap iets heeft besteld, terwijl zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst wist dat zij die goederen bij aflevering niet kon betalen én de vennootschap geen verhaal zou bieden.

Gevolgen aansprakelijkheid

Ben jij of is je partner aansprakelijk gesteld? In dat geval is degene die verantwoordelijk is voor de schade verplicht om de benadeelden alle schade die door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Dit kan tot forse bedragen oplopen en soms zelf tot faillissement. Daarnaast is vaak ook sprake van ernstige reputatieschade. Er zijn twee types aansprakelijkheid:

 • Interne aansprakelijkheid: de vennootschap zelf;

 • Externe aansprakelijkheid: een of meer derden.

Externe aansprakelijkheid

Bij externe aansprakelijkheid is het bestuur te zien als één geheel. Dit brengt met zich mee dat jij ook voor de fouten van je medebestuurders (en omgekeerd) aansprakelijk kan worden gesteld.

Je kan je dus niet beroepen op het argument dat de aansprakelijkheid voortvloeit uit een fout die door een andere bestuurder gemaakt werd, of die onder een terrein viel waar je je niet mee bezighield. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

 • wanneer een bestuurder langdurig afwezig was door overmacht of;

 • wanneer een bestuurder direct zijn veto geeft of;

 • wanneer een bestuurder aftreedt.

Decharge

Ook is en blijft een bestuurder verantwoordelijk voor de periode waarin hij als bestuurder was aangesteld. Het verlenen van decharge (ontslag van alle rechtsvervolging) beschermt slechts tegen interne aansprakelijkheid (tegenover de vennootschap). Ook snel aftreden zal de bestuurder niet helpen.