Wat is de Wet werk en zekerheid?

Veranderingen op het gebied van arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is flink veranderd. Onder meer door de Wet werk en zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Meer lezen over de Wwz?
Klik hier
Download ons gratis whitepaper!
Naar MijnMKB
De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Hieronder lees je over de veranderingen in het arbeidsrecht. 

 

Flexibel personeel

Ingegaan op 1 januari 2015 
Uitzendkrachten
Heb je regelmatig uitzendkrachten in dienst? Diverse mogelijkheden om in de uitzendsector bij cao af te wijken van de termijn van 26 weken (uitzendbeding, ketenbepaling en loondoorbetaling), worden beperkt tot maximaal 78 weken. Dat betekent dat uitzendkrachten na anderhalf jaar aansprak maken op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. 

Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Tot zover geen veranderingen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat.  
Geen proeftijd

In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. 
Concurrentiebeding
In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.
Aanzegtermijn
Heeft je medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt.

Ingegaan op 1 juli 2015
Ketenbepaling
Ook de ketenbepaling wordt aangepast, waardoor tijdelijke werknemers eerder een vast contract krijgen. Tot 1 juli 2015 was het zo dat een tijdelijke medewerker na drie jaar of na drie contracten een vast contract kreeg als de verschillende tijdelijke contracten elkaar binnen drie maanden opvolgden. Nu is dit na een periode van twee jaar. En de opvolgingsperiode wordt zes maanden in plaats van drie maanden.  Je berekent je periode van tijdelijke contracten dus als volgt: je telt op hoe lang je op basis van tijdelijke contracten hebt gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt je deze mee.
Meer veranderingen op het gebied van flexibel personeel: wat verandert er voor je tijdelijke personeel? 


Ontslag

Ingegaan op 1 juli 2015
In aanvulling op de wet is er de uitgewerkte regelgeving ontslagrecht. In het artikel lees je de details.

 
Ontslagroute 
  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als je werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag.
  • Krijg je van het UWV geen toestemming voor ontslag dan kun je alsnog naar de kantonrechter, maar de kantonrechter kijkt volgens dezelfde criteria als het UWV, dus de kans op succes is klein. Als je werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter. 
  • Ontsla je een medewerker die niet schriftelijk heeft ingestemd met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan je werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen. 
  • Let op! Je werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Dat geldt ook bij een opzegging met wederzijds goedvinden. Een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer.
  •  

Termijn
De bedoeling is dat ontslagaanvragen bij het UWV binnen vier weken worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Bij de kantonrechter dien je een verzoekschrift in, de behandeling ervan moet binnen vier weken starten. 

Opzegtermijn
De wettelijke bepalingen over de lengte van de opzegtermijn worden niet gewijzigd, die blijft één tot vier maanden. Wel mag je de proceduretijd van de UWV-procedure aftrekken van de opzegtermijn, die niet minder mag zijn dan één maand. Dit is dus alleen van toepassing bij twee tot vier maanden. Ook bij de kantonrechter wordt de proceduretijd verrekend, behalve als de ontbinding een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jou als werkgever. Is de werknemer ernstig verwijtbaar, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen. 

Transitievergoeding
De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar (tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar bij je in dienst is en op het moment van het ontslag vijftig jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkte dienstjaar na zijn 50e recht heeft op een maandsalaris, maar alleen als je een bedrijf hebt met 25 of meer werknemers). De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.Vanaf 2019 krijgen werknemers waarschijnlijk al meteen vanaf de start van hun contract recht op een transactievergoeding, in plaats van na 24 maanden. 

Hoe de transitievergoeding precies werkt lees je in het artikel Wet Werk en Zekerheid: Transitievergoeding 

Na het ontslag

Ingegaan vanaf 1 juli 2015

Om mensen na hun ontslag sneller aan het werk te krijgen wordt de WW-uitkering aangepast. 
  • Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt vanaf 1 juli 2015 verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. Door een nieuw systeem van inkomensverrekening kan het inkomen niet lager zijn dan dat ze in de WW kregen.
  • De maximale termijn voor een WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van maximaal drie jaar en twee maanden tot maximaal twee jaar. Als de sociale partners afspraken hebben gemaakt in de cao kan de uitkering na die twee jaar wel door de sociale partners worden aangevuld tot maximaal 38 maanden. 
 

Nieuwe Ziektewet

Geen onderdeel van de Wet werk en zekerheid, maar wel een belangrijke aanpassing in het arbeidsrecht is de nieuwe Ziektewet die op 1 januari 2013 is ingegaan. Je betaalt hierdoor voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst treden, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden. Dit geldt met terugwerkende kracht, vanaf 2012. Hoeveel je moet betalen hangt af van het aantal mensen dat je in dienst had, of hebt. De premie die je afdraagt is per 1 januari 2014 niet meer sector afhankelijk, maar wordt per werkgever berekend. In principe geldt hoe hoger het verzuim, hoe hoger de premie.

Bespaar op personeelskosten in 2015

Over de wet Werk en Zekerheid, transitievergoeding en ketenregeling
Hoe kun je je personeelskosten beperken in 2015? Onafhankelijk HR-adviseur Nieky van Vlerken noemt de aandachtspunten rond de wet Werk en Zekerheid, de transitievergoeding en de ketenregeling. Want per 1 juli 2015 mag je bijvoorbeeld minder tijdelijke contracten aanbieden en heb je meer beperkingen rond het inschakelen van flexwerkers. Hoe zit dat precies? Bekijk de video.
bespaar-personeelskosten-2015-181214171433.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten