Transitievergoeding: wanneer heeft je werknemer er recht op?

Zo zit het met de ontslagvergoeding

euro-bankbiljerten

Ontsla je een medewerker of kies je ervoor een contract niet te verlengen? Dan moet je transitievergoeding betalen. Maar wanneer moet je precies een transitievergoeding betalen? Hoeveel ontslagvergoeding moet je betalen en hoe zit het met de belasting? In dit artikel vind je het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen over de transitievergoeding.

Wat is transitievergoeding?

De transitievergoeding is wettelijke verplichte vergoeding bij ontslag. Deze vergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten, vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Met deze ontslagvergoeding kunnen medewerkers zich laten omscholen, de periode tussen twee banen overbruggen of een eigen bedrijf starten.

Is transitievergoeding verplicht?

Sinds 2020 ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen als je een werknemer ontslaat of het contract niet verlengd. Dit is opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid (Wwz)

Wanneer heeft iemand recht op transitievergoeding?

Je kunt deze basisregel aanhouden: ontsla je een medewerker of verleng je zijn contract niet? Dan heeft je medewerker recht op transitievergoeding. Hierbij maakt het niet uit of iemand een tijdelijk of een vast contract heeft. Je moet ook een ontslagvergoeding betalen als iemand zelf ontslag neemt, omdat jij als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig was. 

Transitievergoeding tijdelijk contract of uitzendkracht

Werknemers met een tijdelijk contract hebben net zoveel recht op een vergoeding als werknemers met een vast contract. Vanaf de eerste dag hebben medewerkers recht op een transitievergoeding. 

In het berekenen van de hoogte ervan worden bij een tijdelijk contract alle contracten bij elkaar opgeteld. Alleen contracten die een half jaar onderbroken zijn tellen niet mee.

Uitzendkrachten kunnen voor elke dag dat ze in dienst waren een transitievergoeding krijgen. Hiervoor geldt geen minimum aantal dienstjaren. Wel geldt de voorwaarde dat het uitzendbureau geen ander werk moet hebben, waardoor de medewerker is aangewezen op een WW-uitkering. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor het betalen van de ontslagvergoeding. 

Transitievergoeding bij ontslag

Een werknemer is door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) goed beschermd. Vanaf de eerste werkdag heeft hij of zij recht op een transitievergoeding. Hierbij geldt de voorwaarde dat het initiatief voor het ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract bij de werkgever ligt. 

Transitievergoeding bij ziekte

Ontsla je iemand gedeeltelijk en bied je een contract aan met minder uren? Bijvoorbeeld omdat je werknemer al langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is? Dan heeft hij of zij recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Ook als je een zieke werknemer ontslaat, bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte, moet je een ontslagvergoeding betalen.

Lees meer over transitievergoeding bij ziekte

Wanneer hoef je geen ontslagvergoeding te betalen? 

Hoewel de wet werknemers beschermt tegen ontslag, zijn er nog steeds situaties waarin je geen transitievergoeding hoeft te betalen. Je betaalt geen vergoeding als:

  • Je medewerker zelf ontslag neemt. 

  • Het contract beëindigd wordt met wederzijds goedvinden en er een vaststellingsovereenkomst is opgesteld. In de praktijk is dit overigens meestal wel een onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, zodat jullie netjes uit elkaar kunnen gaan.

  • De werknemer is ontslagen omdat hij ernstig verwijtbaar is of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist.

  • De ontslagen werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.

  • De medewerker ouder is dan de AOW- of pensioenleeftijd.

  • De werknemer is ontslagen, omdat hij de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of pas na het bereiken van deze leeftijd is ontslagen.

  • Het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.

  • In een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben.

  • De werknemer vóór het eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract krijgt van jou. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract.

Vervangende voorziening in plaats van vergoeding

Het kan zijn dat in een cao opgenomen is dat een werknemer een vervangende voorziening (cao-voorziening) krijgt in plaats van een transitievergoeding. Zo’n vervangende voorziening houdt bijvoorbeeld in: maatregelen om werkloosheid te voorkomen dan wel te verkorten, een redelijke financiële vergoeding, of een combinatie hiervan. Een vervangende voorziening in plaats van een transitievergoeding kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Transitievergoeding berekenen

Hoeveel transitievergoeding je een medewerker moet betalen, hangt af van het brutomaandsalaris en het aantal jaar dat iemand bij je heeft gewerkt. Een werknemer heeft recht op ⅓ brutomaandloon per gewerkt jaar, vanaf de eerste werkdag. 

Gebruik onze gratis calculator om de transitievergoeding te berekenen

Overgangsregeling transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 gold de Wet Werk en Zekerheid. Toen hadden werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van minimaal 10 jaar recht op een hogere transitievergoeding. In deze regeling hadden werknemers voor jaren boven de 50 en langer dan 10 jaar in dienst recht op 1 maandsalaris per jaar. In de nieuwe regeling is dat dus ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. 

Bij ontslag in onderling overleg wordt deze regeling nog vaak gebruikt. Bij ontslag op initiatief van de werkgever worden de nieuwe regels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangehouden. 

Transitievergoeding en belasting: groene tabel

Een ontslagvergoeding geldt als loon uit een eerdere dienstbetrekking. Daarom moet je als werkgever de groene tabel voor bijzondere beloningen gebruiken voor de inkomstenbelasting. 

In de groene tabel wordt geen arbeidskorting berekent, want die korting is bedoeld voor werkenden. Op het gewone loon blijft de witte tabel van toepassing. Ook als je de transitievergoeding en het loon tegelijk uitbetaalt moet je deze splitsing aanhouden.

Transitievergoeding in termijnen betalen

De hoogte van de transitievergoeding kan flink oplopen. Vandaar dat sommige werkgevers de vergoeding niet in één keer kunnen betalen, omdat dit zeer nadelig is voor de bedrijfsvoering. In zulke gevallen kan een werkgever de vergoeding in termijnen betalen. Een werkgever mag deze termijn verspreiden over maximaal zes maanden. Wel moet hij dan de wettelijke rente van 2% betalen over het bedrag dat hij na een maand na het contracteinde nog moet betalen.

Kostenaftrek

Bepaalde kosten die je als werkgever maakt, mag je in mindering brengen op de transitievergoeding. Denk daarbij aan scholingskosten of kosten die je maakt om een werknemer te begeleiden naar een andere baan.

Je moet de werknemer hier van tevoren over inlichten en deze kosten specifiëren. Je medewerker moet het ermee eens zijn dat deze kosten in mindering gebracht worden op zijn transitievergoeding en hier schriftelijk toestemming voor geven.

Wanneer moet je de transitievergoeding uitbetalen?

In de wet is niks vastgelegd over wanneer je de transitievergoeding moet uitbetalen. Maar er staat wel in dat een werknemer recht heeft op wettelijke rente. Dit recht gaat lopen vanaf 1 maand na het einde van het contract. Dus zorg dat je binnen een maand na het aflopen van de arbeidsovereenkomst betaalt.

Betaal je de transitievergoeding helemaal niet? Dan kan je oud-medewerker een claim indienen bij de rechter over het feit dat jij niet betaalt. Dit kan binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.